Формуляри по ЗДДС

В изброения по-долу списък ще откриете образци на документи по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС):

Заявление за регистрация по ЗДДС-прил. No1 към чл.74, ал.1 от ППЗДДС

Опис на наличните активи преди датата на регистрация по ЗДДС-прил. No2 към чл.61, ал.1 от ППЗДДС

Опис на наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството към датата на регистрацията по ЗДДС, за които е начислен данък при предишно прекратяване на регистрацията по закона и за които е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 76 ЗДДС-прил.3 към чл.61, ал.2 от ППЗДДС

Справка за извършеното приспадане на данък върху добавената стойност-прил.6 към чл.68, ал.4 от ППЗДДС Бумаги

Опис на стоките и услугите, получени във връзка с правоприемство по чл.10 от ЗДДС, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.10, ал.2 от ЗДДС-прил.7 към чл.60, ал.5 от ППЗДДС

Заявление за дерегистрация по ЗДДС-прил.8 към чл.77, ал.1 от ППЗДДС

Протокол-опис за начисляване на данък при дерегистрация по чл.111 от ЗДДС за наличните активи към датата на дерегистрация-прил.9 към чл.77, ал.4 от ППЗДДС

Декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство-прил.19 към чл.101, ал.1

УВЕДОМЛЕНИЕ за извършена продажба по чл. 131 от ЗДДС-прил.20 към чл.83, ал.3 от ППЗДДС

УДОСТОВЕРЕНИЕ за освобождаване от задължение за заплащане на данък за доставки с място на изпълнение в друга държава членка на лицата по чл.109, ал.1 и 2 или за доставки с място на изпълнение на територията на страната, по които получатели са институции на Европейския съюз, за които държава домакин е Република България-прил.21 към чл.110, ал.3 от ППЗДДС

УВЕДОМЛЕНИЕ за упражняване на правото на избор по чл. 143, ал. 3 от ЗДДС или за прекратяване на прилагането на специалния ред на облагане на маржа по чл. 143, ал. 6 от ЗДДС-прил.23 към чл.88, ал.2

Декларация пред митническите органи за стоки, които към момента на вноса в България се изпращат в друга държава членка-прил.24 към чл.51, ал.2, т.2-прил.24 към чл.51,ал.2, т.2

VIES- декларация (приложение No 14 към чл.117, ал.1 от ППЗДДС)