Формуляри по ЗДДФЛ

Тук ще намерите новите образци на документи  за 2019г.- декларации, приложения към тях и други , по силата на Закона за данъците върху доходите на физическите лица:

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Приложение No 1 – доходи от трудови правоотношения към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

Приложение No2 – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец

Приложение No 3 – доходи от друга стопанска дейност

Приложение No 4 – доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

Приложение No 5 – доходи от прехвърляне на права или имущество

Приложение No 6 доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ

Приложение No 7 доходи, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ

Приложение No 8 за притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина

Приложение No 9 прилагане на методите за избягване на двойно данъчно облагане

Приложение No 10 за ползване на данъчни облекчения

Приложение No 11 за предоставени парични заеми

Приложение No 12 преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл.37 от ЗДДФЛ за чуждестранни физически лица

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ  – за доходи от източници в България и от чужбина

От тук  можете да изтеглите Годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физически лица по чл.50 от ЗДДФЛ . за 2019г.,  заедно с приложенията.

От тук  можете да изтеглите справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2015г.(Таблици No 1 и No 2 и указания за попълването им)

Декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа от физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производителиБизнес потребител

Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък

Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея

Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания

Декларация за данъчно облекчение за деца

Справка за изплатени доходи на физически лица по чл.73 от ЗДДФЛ_в_сила_от_01.01.2016

Справка по чл.73а, ал.5 от ЗДДФЛ за доходи по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на чуждестранни физически лица, местни на държава-членка на ЕС

Служебна бележка по чл.45, ал.1 и ал.2, т.4 от ЗДДФЛ-В СИЛА от 17.09.2015г.

√  Служебна бележка по чл.45, ал.2, т.1, 2 и 3 от ЗДДФЛ-В СИЛА от 17.09.2015г.

Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ-В СИЛА ОТ 08.12.2014г.

Сметка за изплатени суми по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ-В СИЛА от 17.09.2015

Служебна бележка за доходи от източници по чл.35 от ЗДДФЛ_в_сила_от_01.01.2016г.