Формуляри по ДОПК

Тук можете да откриете образци на документи за деклариране на данни към Национална агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс:

Уведомление по чл.77, ал.1 от ДОПК. Подава се към Национална агенция за приходите (НАП) в случаите при: – заличаване на Едноличен търговец; -прекратяване на Юридическо лице; – преубразуване по реда на глава XVI от Търговски закон; -преобразуване на предприятие по чл.15 от Търговски закон.

Уведомление по чл.78 от ДОПК. Подава се към НАП в случаите при: -откриване на процедура по завеждане на иск за откриване на производство по несъстоятелност.Бумаги

√ Възражение по чл.171, ал.1 от ДОПК– образец на възражение за погасяване на задължения  по давност

Заявление по чл.169, ал.4 от ДОПК

Заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от НАП чрез ПИК

Заявление за отказ от ползване на електронни услуги, предоставяни от НАП, чрез персонален идентификационен код (ПИК)

СПРАВКА за финансово икономическото състояние

Искане за прихващане или възстановяване

Искане за издаване на документ

ИСКАНЕ за замяна на обезпечителна мярка

ИСКАНЕ за изменение на разрешение за неотложно плащане

ИСКАНЕ за отсрочване / разсрочване на публични вземания

ИСКАНЕ за продажба на стоки в оборот

ИСКАНЕ за разрешение за неотложно плащане на основание чл. 229 ,ал.1 от ДОПК

ИСКАНЕ за отмяна на обезпечителна мярка

ИСКАНЕ за спиране на производството по принудително изпълнение

Декларация за предоставяне на данни

Декларация за всички публични и частни вземания и лихвите по тях

Декларация за семейно и имуществено състояние по чл.183, ал.8, т.3 от ДОПК

Декларация за задължения към кредитор

Декларация на основание чл.183, ал.5, т.2 от ДОПК

Декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК. Подава се към  НАП при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписване на ипотека или особен залог.

Декларация по чл.264, ал.2 от ДОПК Подава се към НАП при прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства

 Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК във връзка с прилагане на СИДДО за доходи в общ размер до 500 000 лева

Образец на Удостоверение за българско местно лице по смисъла на СИДДО и декларация за периоди на пребиваване в България и съответната друга държава Процедурата за получаване на Удостоверение за българско местно физическо или юридическо лице може да видите от тук.

А по-долу са изброени образците на петте формуляра за  чуждестранно лице (физическо, юридическо или сдружение от лица), което:

1. е местно лице на държавата, с която България е сключила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) и

2.    иска да му бъде предоставено данъчно облекчение по отношение на българския данък за доходи, които се начисляват или произхождат от България:

 

1.Искане  за прилагане на СИДДО -за ЦУ на НАП- издава се на основание чл. 137, ал. 1 от ДОПК и служи за удостоверяване на основанията по чл. 136 от ДОПК

2.Искане  за прилагане на СИДДО -за ТД  на НАП- издава се на основание чл. 137, ал. 1 от ДОПК и служи за удостоверяване на основанията по чл. 136 от ДОПК

3.Искане за прилагане на СИДДО-за чуждестранната данъчна администрация-издава се на основание чл.137, ал.1 от ДОПК и служи за удостоверяване на основанията по чл.136 от ДОПК

4.Искане за прилагане на СИДДО – за платеца на дохода-издава се на основание чл.137, ал.1 от ДОПК и служи за удостоверяване на основанията по чл.136 от ДОПК

5.Искане  за прилагане на СИДДО -за молителя- издава се на основание чл. 137, ал. 1 от ДОПК и служи за удостоверяване на основанията по чл. 136 от ДОПК