Счетоводни услуги

Акаунт БГ ЕООД

Документи Счетоводна фирма”Акаунт БГ” ви предлага следните счетоводни услуги с месечен абонамент:

Оперативно счетоводство;

Оперативно водене и приключване на счетоводната

отчетност по националните и международните счетоводни

стандарти;

Следене на складова наличност;

Месечно изготвяне и подаване на декларация, дневници за

покупки и продажби, съгласно изискванията

на Закона за данък върху добавената стойност;

Регистрация и дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност;

Възстановяване на ДДС;

Пълно съдействие при данъчни и осигурителни ревизии;

Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета;

Годишно приключване;

Изготвяне и представяне на годишни и междинни (ежемесечни или тримесечни) финансови отчети;

Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети;

Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ;

Изготвяне и подаване на декл. по чл.15 от ЗЗБУТ към Инспекция по труда;

Изготвяне и представяне на годишни и месечни статистически форми за Националния статистически

институт;

Изготвяне на отчети към БНБ;

Издаване на фактури от името на клиента;

Банкиране от името на клиента;

Подаване на интрастат декларации;

Вътрешно-фирмен одит, подбор и контрол на персонала от счетоводния отдел във връзка с правилното

изпълняване на функциите му.

Еднократни счетоводни услуги без абонамент:

Годишно счетоводно приключване на фирми, регистрирани и нерегистрирани по ЗДДС;

Подаване на Годишни Данъчни Декларации и други документи от името на клиента;

Обявяване на Годишни отчети към Агенция по вписванията;

Еднократно упълномощено представителство пред НАП, НОИ, Агенция по вписвания и други-по конкретен

казус;

Заверяване на осигурителен стаж към НОИ;

Съдействие по издаване на документи за осигурителен стаж при пенсиониране-Образец УП-2, УП-3;

Съдействие при пенсиониране.

 

Ако желаете да ползвате някои от описаните услуги, може да изпратете запитване чрез формата за контакти или да се свържете с наш представител по телефона.

 

Ние не предлагаме услуги, а постигнати резултати!