Пейрол услуги

Изготвяне от Акаунт БГ ЕООД

Парични знаци

Счетоводна кантора “Акаунт БГ”  предлага на своите клиенти администриране на персонала-създаване и поддръжка на трудови досиета на служители, като текущо извършва следните услуги:

♦ Изготвяне на трудови, граждански договори с констативен протокол и договори зa управление и контрол;

♦Изготвяне на длъжностни характеристики;

♦Изготвяне и подаване на уведомления, съгласно чл. 62, ал. 4 от КТ към Национална агенция по приходите (НАП) ;

♦Изготвяне на допълнителни споразумения към трудовите договори;

♦Изготвяне на документи за прекратяване на трудови правоотношения и подаване на данни към НАП;

♦Вписвания и приключване на трудови книжки на работниците и служителите;

♦Изготвяне на “Вътрешни правила за работната заплата”;

♦Изготвяне на документи за осигурителен доход УП–2, УП- 3, справки и бележки на работниците и служители;

♦Изготвяне на необходимите документи за  промени на работното време и изчисляване на възнаграждения при удължено, непълно, сумирано работно време, при работа ненормиран работен ден, при нощен и извънреден труд;

♦Изготвяне на графици за работа, присъствени форми за отчитане на работното време;

♦Изготвяне на графици за платен отпуск на работниците и служителите;

♦Изготвяне на ведомости за заплати, реакпитулация, индивидуални фишове за всеки един от служителите на фирмата, платежни нареждания за осигурителни вноски и данък общ доход на служители по трудови, извънтрудови правоотношения и самоосигуряващи се лица;

♦Подготвяне и подаване на Искане за издаване на Удостоверение за приложимо законодателство А1. Представителство пред НАП;

♦Изготвяне и подаване на заявления за издаване и получаване от името на служителите на европейска здравноосигурителна карта;

♦Изготвяне на сметки за изплатени суми;

♦Изготвяне на декларации за осигурителни данни образец 1 и образец 6 и подаването им към НАП;

♦Регистриране и отчитане на документи за общо заболяване и майчинство и  представянето им в Национален осигурителен институт (НОИ);

♦Изготвяне на тримесечни и годишни статистически отчети;

♦Представителство пред контролни органи на НАП, НОИ и Инспекция по труда.

♦Навременно информиране на Възложителя за всички настъпили промени в нормативната уредба

Описаните по-горе услуги се изготвят и подават в срокове, съгласно действащото трудово и осигурително законодателство.