Ползване на данъчните облекчения за деца за 2021 година

Публикувано на 30.11.2021 | няма коментари

Нови размери на данъчното облекчение за деца за 2021г.(по чл. 22в от ЗДДФЛ) :

-при едно, ненавършило пълнолетие дете – 4500 лв. (сума за получаване до 450 лв.);
-при две, ненавършили пълнолетие деца – 9000 лв. (сума за получаване до 900 лв.);
-при три и повече, ненавършили пълнолетие деца – 13 500 лв. (сума за получаване до 1350 лв.)

Конкретният размер на облекчението зависи от броя на децата и се приспада от сумата от годишните данъчни основи (основата, върху която се начислява данък) по чл. 17 от ЗДДФЛ до размера на тази сума.

За 2021 г. годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се намалява с разликата между допустимия размер за 2021 г. на данъчното облекчение за деца и размера на ползваното данъчно облекчение от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ за същата година. Това е така, тъй като данъчните облекчения се ползват на първо място за доходите, които се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа (доходи от трудови правоотношения, друга стопанска дейност, наеми, продажба на имущество, други източници) и след това от годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

Условия за ползване на данъчното облекчение за деца
Могат да ползват данъчни облекчения местни или чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в друга държава – страна по споразумението за Европейско икономическо пространство /ЕИП/, ако към 31 декември 2021 г. е:

-родител, който не е лишен от родителски права, и детето не е настанено извън семейството, и не е учредено попечителство или настойничество, или
-настойник или попечител – при учредено настойничество или попечителство, или
-член на семействата на роднини или близки – при настаняване на детето при роднини или близки, по смисъла на Закона за закрила на детето, за срок не по-кратък от 6 месеца, или
-приемен родител – при дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейств,о по смисъла на Закона за закрила на детето.
Важно условие, за да се възползвате от данъчното облекчение за деца, е да нямате неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение.

Към 31 декември 2021 г. детето, за което може да се ползва данъчното облекчение, трябва да:

-е местно лице на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по ЕИП;
-не е навършило пълнолетие. Данъчното облекчение може да се ползва включително за дете, което е навършило пълнолетие или е родено през 2021 г.
-не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца.

Данъчно облекчение за деца с увреждания за 2021 г.

Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания (по чл. 22г от ЗДДФЛ) е 9000 лв. за отглеждане на едно дете с 50 и с над 50 % вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган (ТЕЛК/НЕЛК), и се приспада от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ до размера на тази сума.

Облекчението се ползва според броя на децата с увреждания и няма ограничения – например за две деца с увреждания размерът на облекчението ще бъде 18 000 лв. (сума за получаване до 1800 лв.)
За 2021 г. годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се намалява с разликата между 9000 лв. и размера на ползваното данъчно облекчение за деца с увреждания от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ за същата година.

Условия за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания

Могат да ползват данъчни облекчения за деца с увреждания местни или чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава-членка на ЕС, или в друга държава – страна по споразумението за Европейско икономическо пространство, ако към 31 декември 2021 г. е: :

-родител на дете с 50 и с над 50 % вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права, и детето не е настанено извън семейството, и не е учредено попечителство или настойничество, или
настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 % вид и степен на увреждане – при учредено настойничество или попечителство, или
-член на семействата на роднини или близки на дете с 50 и с над 50 % вид и степен на увреждане – при настаняване на детето при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето за срок не по-кратък от 6 месеца, или
-приемен родител на дете с 50 и с над 50 % вид и степен на увреждане – при дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.
Важно условие, за да се възползвате от данъчното облекчение за деца, е да нямате неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение.

Детето, за което може да се ползва данъчното облекчение, трябва:

-към 31 декември 2021 г. да е местно лице на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП;
-към 1 януари 2021 г. да не е навършило пълнолетие;
-да не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца.

Данъчното облекчение може да се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, както и за годината, в която изтича срокът на валидност на решението. За това облекчение трябва да е налице валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо вида и степента на увреждане на детето, за което ще се ползва облекчение.

Ползване на данъчните облекчения
Лицата, които отговарят на всички условия, определени в закона, могат да ползват облекченията по два начина:

-чрез работодателя по основното трудово правоотношение на физическите лица, при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения. За целта, родителите трябва да представят на работодателя си декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца (по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ Образец 2005) и за деца с увреждания (чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006)
-с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. В тези случаи декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се подават с годишната данъчна декларация.

  1. Ползване на облекченията при работодателите, които към 31 декември 2021 г. са работодатели по основно трудово правоотношение

За ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при работодателя по основното трудово правоотношение, работникът/служителят в срок от 30 ноември до 31 декември 2021 г. трябва да предостави:

-декларация за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005) и/или
декларация за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006), както и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето.
-да деларира в Част I на ред 6 на декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация, защото, ако това не е така, няма право да ползва облекченията.

В срок до 31 януари 2022 г. работодателят по основното трудово правоотношение на работника/служителя изчислява годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, намалена с размера на данъчните облекчения, и определя годишния размер на данъка.

Когато работодателят не е възстановил надвнесения данък, физическите лица могат да ползват данъчните облекчения с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, включително и когато имат само доходи от трудови правоотношения.

Лица, които през годината са били по майчинство или са получили други необлагаеми доходи, не е възможно да ползват данъчни облекчения, тъй като не са получавали облагаем доход и съответно не формират годишна данъчна основа, към която да се прилага намалението.

  1. Ползване на облекченията с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Когато данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се ползват с подаване на годишна данъчна декларация, конкретният размер на данъчното облекчение за деца се определя в Част VІ, а на данъчното облекчение за деца с увреждания – в Част VІІ от Приложение № 10 (образец 2010) на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Когато работодателят по основното трудово правоотношение не е възстановил данъка при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, лицето, дори да има само доходи от трудови правоотношения, може да ползва облекченията с подаване на годишната данъчна декларация (попълва Приложения № 1 и № 10).

Ако облекченията не са ползвани при работодателя в пълен размер, към годишната данъчна декларация се прилагат декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005) и/или декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006). Копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо вида и степента на увреждане на детето, при ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания, не се прилага към годишната данъчна декларация.

При ползване на данъчните облекчения с подаване на годишната данъчна декларация, данъчно задълженото лице не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително към датата/ите на подаване на коригираща/и декларация/и.

Възможно е, при наличието на необходимите условия и обстоятелства, родителите на дете с увреждане да ползват и двете данъчни облекчения едновременно – за дете и за дете с увреждане. Двете облекчения могат да се ползват от единия родител, да се разпределят между двамата родители или единия родител да ползва облекчението за дете, а другия за дете с увреждане.
Също така е възможно тези данъчни облекчения да се ползват и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице всички необходими условия, описани в този текст.

Всяко от облекченията се ползва само от единия родител (приемен родител, близък или роднина), за което другият родител попълва Декларация. Допустимо е, когато размерът на облекчението надвишава сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата да се ползва от другия родител (другия приемен родител, близък или роднина), като подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. В тези случаи сумарно размерът на данъчното облекчение, ползван от двамата родители, съответно приемни родители, близки или роднини, не може да превишава допустимия размер, според броя на децата.

Ако родителите нарушат изискването всяко едно от данъчните облекчения да се ползва само от единия от тях, като и двамата са ползвали данъчно облекчение за деца и/или деца с увреждания в пълен размер за 2021 г., всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Коментарите са затворени.

Още в Новини, Препоръчани (7 от 382 )


В брой 87 от дата 19.10.2021 г.на Държавен вестник Министерски съвет определи условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на ...