Обнародван е Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Публикувано на 04.03.2022 | няма коментари

С УКАЗ № 65 е постановно обнародването в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от 47-ото Народно събрание на 22 февруари 2022 г.

§ 1. Член 216 се изменя така:
„Данъчни ставки
Чл. 216. (1) Данъчната ставка на данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 1 и 2 е 10 на сто:

“Чл. 204. (1) С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи:

 1. представителните разходи, свързани с дейността;
 2. социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица); социалните разходи, предоставени в натура включват и:
  а) разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки “Живот”;
  б) разходите за ваучери за храна


(2) Данъчната ставка на данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 е 3 на сто:

т.4 разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, от работници, служители и лица, наети по договори за управление и контрол (наети лица), както и от лица, упражняващи личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква “и” от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

§ 2. През 2022 г. ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 могат да се предоставят на всяко наето лице и в следващ месец от 2022 г., като не се облагат с данък върху разходите, когато общият размер на предоставените ваучери за храна през съответния месец е до законово установения необлагаем размер за всеки от месеците, за които се отнасят предоставените ваучери, за всяко наето лице.

Не се облагат с данък социалните разходи по чл. 204, ал. 1, т. 2, буква „б“ от Закона за
корпоративното подоходно облагане в размер до 200 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за
храна на всяко наето лице при условията на чл. 209, ал. 1, т. 1-3 от Закона за корпоративното подоходно
облагане, като те могат да се използват и за заплащане на ползвани за битови нужди електрическа енергия и вода.

С преходни и заклюителни разпоредби се изменя ЗДДФЛ:

Необлагаеми доходи

Чл. 13. (1) Не са облагаеми:

 1. доходите от лихви по влогове в установени в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство:
  а) банки;
  б) клонове на банки;

С отмяната на чл.38, ал.13 отпада от 01.04.2022 г. окончателният данък върху лихвите по банкови сметки в търговски банки от 8 на сто.

и Закона за местни данъци и такси:

Чл. 6. (1) Общините събират следните местни такси:

в) (в буква „в“ думите „детски ясли“ и „детски градини“ се заличават) за ползване на детски кухни, лагери, общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет;

г) (отм. – ДВ, бр. 17 от 2022 г., в сила от 01.04.2022 г.) таксите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата

Коментарите са затворени.

Още в Новини, Препоръчани (4 от 382 )


ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2022 г.:1. от 1 януари ...