Новини

Актуални новини

Нов режим за касова отчетност на ДДС ще облекчи малките предприятия

Нов режим за касова отчетност на ДДС ще облекчи малките предприятия

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност и предлага на Народното събрание да го приеме. Предложенията са свързани с хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съвета на Европейския съюз и Съда на ЕС в...

прочети още

Таванът върху пенсиите остава и догодина

Таванът върху пенсиите остава и догодина

Най-вероятно таванът върху пенсиите ще се запази и догодина. Това стана ясно от думите на социалния министър Хасан Адемов. Според Кодекса за социално осигуряване  от 2014 г. трябва да отпадне лимитът на новоотпуснатите пенсии. Министър Адемов обаче обясни, че такова решение още не е взето. Таванът за новоотпуснати възнаграждения за възраст...

прочети още

Промени в Националния план за действие по заетостта гарантират допълнителни места за безработни младежи

Промени в Националния план за действие по заетостта гарантират допълнителни места за безработни младежи

Правителството одобри промени в Националния план за действие по заетостта през 2013 г., които ще осигурят възможност за откриване на допълнителни работни места за младежи до 29-годишна възраст. Младите хора са сред най-уязвимите групи на пазара на труда и срещат най-много трудности при намиране на работа. В България младежите до 24-годишна възраст,...

прочети още

Нови възможности за погасяване на натрупани задължения към НАП

Нови възможности за погасяване на натрупани задължения към НАП

Възможност за погасяване първо на главниците за данъци и осигуровки, на които сроковете за плащане са изтекли, дават промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, одобрени днес от Министерския съвет. По този начин след като се изчистят задълженията първо на главниците, спира и начисляването на лихви, като се прекратява натрупването на...

прочети още

Размери на осигурителните вноски и осигурителен доход за доо и дзпо

Размери на осигурителните вноски и осигурителен доход за доо и дзпо

personal loans 1. Размер на осигурителния доход. Минималните и максимални размери на месечния осигурителен доход за 2013 г. са регламентирани в чл. 8 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. В същия закон е регламентиран и минималният размер на осигурителния доход по икономически дейности и квалификационни групи професии по...

прочети още

Промяна на кодове за вид плащане и банкови сметки на ТД на НАП

От 01.01.2013 г. се закриват всички кодове за вид плащане за ДОО и НЗОК на НАП, всички кодове за вид плащане 11 хх хх на сметки за републикански данъци на НАП, както и всички кодове за вид плащане на сметки за ДЗПО на НАП. Всички плащания към централния бюджет, НОИ и НЗОК се превеждат по досегашните сметки за републикански данъци на съответните ТД на НАП,...

прочети още

Срокът за внасяне на здравни вноски от безработните се удължава

buy real steroids p>От тази година хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителните вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване[1], трябва да ги превеждат в хазната до...

прочети още

Нови срокове за подаване на осигурителните декларации 1 и 6

От началото на тази година двете от най-често подаваните  осигурителни декларации – образец 1 и образец 6, ще се изпращат от работодателите в НАП в един и същи срок. Според промените в законодателството, в повечето случаи, това трябва да става ежемесечно до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, попълнени в тях. С...

прочети още

Проверка на задълженията към НАП ще се прави онлайн

Проверка на задълженията към НАП ще се прави онлайн

От 12.12.2012г. фирмите и гражданите ще могат по електронен път да проверяват дали имат непогасени задължения. Тази справка може да се направи от хората, които имат персонален идентификационен код, издаден от съответната данъчна служба. За издаването му се подава заявление в районните данъчни служби или по електронен път чрез електронен подпис....

прочети още

Парламентът прие окончателно данъка върху лихвите по депозитите

Парламентът прие окончателно данъка върху лихвите по депозитите

Данъкът върху доходите от лихвите buy cheapest cialis online по депозитите ще бъде 10 процента, реши окончателно парламентът с приетите на cytotec online второ четене промени в закона за ДДС. Той влиза в сила от 1 януари 2013 г. Няма да бъдат облагани с окончателен данък доходите от лихви по банкови сметки, с изключение на лихвите по депозитни сметки, в търговски...

прочети още

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейските общности в областта на косвеното облагане, както и с прецизиране на...

прочети още

Проект на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта

Проект на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на нова Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта, е изготвен на основание чл. 30, ал. 1 от Закона за хазарта и в рамките на тримесечния срок по § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗХ. В проекта се предвижда приемане на нова тарифа, както и отмяната на...

прочети още

В наредба са определени документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта

В наредба са определени документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта

Правителството прие нова наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях. Досега действалата наредба е отменена, тъй като не съответства на изискванията на новия Закон за хазарта, който е в сила от средата на годината. В наредбата са въведени изцяло нови...

прочети още

Публикуван е законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2013г.

Публикуван е законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2013г.

Приходната част на бюджета за 2013 г. се увеличава с 1,796 млрд. лева спрямо 2012 г. Социалните разходи в бюджет 2013 нарастват с над 790 милиона лева: – Увеличават се средствата за пенсии от 1 април 2013 г. с 585,9 млн. viagra 100mg лева; – Увеличават се средствата за социални помощи и обезщетения със 135 млн. лева; – Увеличава се финансирането на програми и...

прочети още

От 2014 г. стартира автоматичен обмен на информация за доходите между страните в ЕС

От 2014 г. стартира автоматичен обмен на информация за доходите между страните в ЕС

Гражданите ще трябва да декларират пред данъчните получените лихви по депозитите си, печалбите от хазарт, както и други доходи, за които не се плащат данъци. Ще се декларират и доходите от дивиденти, за които данъците се плащат при източника – от фирмата, която ги изплаща. Това ще бъде въведено в родното законодателство в близко бъдеще, тъй...

прочети още

Българите в чужбина подават декларация, за да не дължат здравни вноски за стари периоди

Българите в чужбина подават декларация, за да не дължат здравни вноски за стари периоди

До края на годината българите в чужбина могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски за стари периоди. Говорителят на данъчните Росен Бъчваров обясни, че има около един млн. наши сънародници, cheap viagra които трайно живеят зад граница и имат законово право да се освободят от плащането на здравни вноски у нас, защото ги плащат в...

прочети още

Законови промени за междуфирмена задлъжнялост

Законови промени за междуфирмена задлъжнялост

Два месеца е максималният срок, в който държавата трябва да погасява задълженията си към бизнеса. С промени в Tърговския закон правителството реши да регламентира и 30-дневен срок за разплащане между фирмите, освен ако партньорите не са договорили друго. Промените се предлагат с цел прилагането на Eвропейска директива за борба със забавените...

прочети още

Конституционният съд премахна глобите за работа без договор

Конституционният съд премахна глобите за работа без договор

РЕШЕНИЕ № 7 София, 19 юни 2012 г. по конституционно дело № 2/2012 г., докладвано от съдията Благовест Пунев Конституционният съд в състав: Председател: Евгени Танчев и членове: Емилия Друмева, Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги Петканов, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, при...

прочети още

Норвегия отвори пазара си на труда за българи

Норвегия отвори пазара си на труда за българи

В най-скоро време българи и румънци ще могат да работят свободно в Норвегия. Това ще бъде възможно, след като днес норвежкия Държавен съвет премахна специалните правила за работници от България и Румъния. Досега българи и румънци бяха обект на cialis one line специални преходни разпоредби от 2007 година. След като петгодишният им срок изтече, сега...

прочети още

Започва прием по Мярка 121 с бюджет над 74 млн. евро

Започва прием по Мярка 121 с бюджет над 74 млн. евро

Приемът е открит за кандидати, одобрени за финансово подпомагане и cialis vendita on line italia изпълняващи проекти по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и посочили към датата на кандидатстване в своите заявления за подпомагане по мярката намерение за кандидатстване по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските...

прочети още