Новини

Актуални новини

Данъчен календар-февруари-2018

Данъчен календар-февруари-2018

До 1-ви февруари ЗДДС Подаване на заявление за регистрация на основание чл. 132, ал. 5 от ЗДДС, когато след датата на създаване на неперсонифицирано дружество, което не е регистрирано по закона, съдружникът е регистриран по закона до 31 декември 2017 г. включително. До 5-ти февруари: ЗДДФЛ Издаване на служебна бележка за доходите от трудови...

прочети още

Информационен бюлетин относно възможностите за безвъзмездно финансиране по оперативните програми през септември-октомври 2016 г.

Информационен бюлетин относно възможностите за безвъзмездно финансиране по оперативните програми през септември-октомври 2016 г.

Оперативна Програма и образование за интелигентен растеж Схема/Процедура „ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА ДОСТЪП ДО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ФАЗА 1“ Допустими кандидати Училища; Висши училища; Българската академия на науките; Научни организации; Организации с нестопанска цел; Национално представителни организации на и за хора с...

прочети още

Данъчен календар за септември, 2016г.

Данъчен календар за септември, 2016г.

СЕПТЕМВРИ До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този...

прочети още

Данъчен календар за май, 2016

Данъчен календар за май, 2016

МАЙ До 10-ти май: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от...

прочети още

Данъчен календар за април, 2016

АПРИЛ  До 10-ти април: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от...

прочети още

Данъчен календар за март, 2016

МАРТ  До 10-ти март ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от...

прочети още

Данъчен календар за февруари, 2016г.

Данъчен календар за февруари, 2016г.

ФЕВРУАРИ До 5-ти февруари: ЗДДФЛ 1. Издаване на служебна бележка за доходите от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ (образец 1) от работодатели, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основното трудово правоотношение на съответните работници/служители, когато разликата между годишния данък за доходите от...

прочети още

Указание на НАП за “данък уикенд 2016”

Указание на НАП за “данък уикенд 2016”

Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите с цел да внесе яснота и да уеднакви...

прочети още

Промени в данъчното и осигурителното законодателство 2016г.

Промени в данъчното и осигурителното законодателство 2016г.

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2016 Г. Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2016 г. В ЗДДС са направени допълнения на нормите, които са свързани с безвъзмездното използване на стока или услуга за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители или на...

прочети още

Осигурителен календар 2016

Осигурителен календар 2016

Януари 2016 г. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: до 25 януари  за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или върху неначислените възнаграждения, които се...

прочети още

Данъчен календар 2016

Данъчен календар 2016

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 2016г. І. ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ ЯНУАРИ До 10-ти януари: ЗДДФЛ Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ (образец № 2) за придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през годината данък за доходи от трудови...

прочети още

До 1 февруари може да се променя вида на осигуряването

До 1 февруари може да се променя вида на осигуряването

До 1 февруари тази година самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от НАП. Срокът изтича на 31 януари, но тъй като той е почивен ден, лицата ще могат да подадат декларация до 1 февруари 2016 г. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване, а по свой...

прочети още

Данъчно-осигурителен календар януари, 2016

Данъчно-осигурителен календар януари, 2016

Закон за ДДС Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец декември на предходната година. 14.01.2016 Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово...

прочети още

Промени в данъчното законодателство 2015г.-ЗДДС

Промени в Закона за данък върху добавената стойност Привеждане в съответствие на националното законодателство с изискванията на Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги (Директива 2008/8/ЕО) Съгласно изискванията на Директива 2008/8/ЕО, считано от 1 януари 2015...

прочети още

Осигурителен календар 2015г.

Осигурителен календар 2015г.

Януари 2015 г. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: до 25 януари (първият работен ден след 25 Януари 2015 г. е 267 Януари 2015 г.)  за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни...

прочети още

Данъчен календар 2015

Данъчен календар 2015

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 2015 г. І. ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ ЯНУАРИ До 10-ти януари: ЗДДФЛ Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ за придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през годината данък за правоотношения по § 1, т. 26, б. „и” от ЗДДФЛ, както и когато работодателите не са...

прочети още

Данъчен календар 2014г.

Данъчен календар 2014г.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 2014 г. І. ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ ЯНУАРИ До 10-ти януари: ЗДДФЛ Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ за придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през годината данък за правоотношения по § 1, т. 26, б. „и” от ЗДДФЛ, както и когато работодателите не са...

прочети още

Народното събрание замрази възрастта и стажа за пенсиониране през 2014г.

Народното събрание замрази възрастта и стажа за пенсиониране през 2014г.

Парламентът замрази възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране на достигнатите нива от 2013 г. Това решиха депутатите, които приеха на второ четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година. През 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца...

прочети още

Минималната работна заплата става 340 лева от 01.01.2014г.

Минималната работна заплата става 340 лева от 01.01.2014г.

С постановление N 249  от 31.10.2013г. за определяне нов размер на минималната работна заплата на  страната Министерски съвет определи от 1 януари 2014 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 340 лв. и на минималната часова работна заплата 2,03 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица....

прочети още

Одобрени са промени в ДОПК, които усъвършенстват единната сметка

Одобрени са промени в ДОПК, които усъвършенстват единната сметка

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и предлага на Народното събрание да го приеме. Предложените промени имат за цел да се усъвършенства единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски и да се подпомогнат задължените лица във временно...

прочети още