Препоръчани

От 1 април здравната вноска за безработните става 28,40 лв. месечно

От 1 април здравната вноска за безработните става 28,40 лв. месечно

От 1 април 2022 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 28,40 лева. От първия ден на април тази година е...

прочети още

ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР за 2022г.

ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР за 2022г.

Януари 2022 г. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: до 25 януари  за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или върху неначислените възнаграждения,...

прочети още

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 2022 г.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 2022 г.

І. ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ ЯНУАРИ До 10-ти януари: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга....

прочети още

Обнародван е Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Обнародван е Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане

С УКАЗ № 65 е постановно обнародването в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от 47-ото Народно събрание на 22 февруари 2022 г. § 1. Член 216 се изменя така:„Данъчни ставкиЧл. 216. (1) Данъчната ставка на данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 1 и 2 е 10 на сто: “Чл. 204. (1) С данък върху разходите...

прочети още

Обнародван е Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Обнародван е Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2022 г.:1. от 1 януари до 31 март:а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1; б) минимален...

прочети още

Промени по бюджета на ДОО за 2022 г.

Промени по бюджета на ДОО за 2022 г.

От Министрството на труда и социалната политика информират, че през 2022 г. средната пенсия се очаква да стигне 574 лв., без да се включват ковид добавките от 60 лв., които ще се изплащат на всички пенсионери в периода януари-юни. Това ще се случи при условие, че не бъдат предприети други решения за осъвременяване на пенсиите от 1 юли, извън заложените в...

прочети още

Ползване на данъчните облекчения за деца за 2021 година

Ползване на данъчните облекчения за деца за 2021 година

Нови размери на данъчното облекчение за деца за 2021г.(по чл. 22в от ЗДДФЛ) : -при едно, ненавършило пълнолетие дете – 4500 лв. (сума за получаване до 450 лв.);-при две, ненавършили пълнолетие деца – 9000 лв. (сума за получаване до 900 лв.);-при три и повече, ненавършили пълнолетие деца – 13 500 лв. (сума за получаване до 1350 лв.) Конкретният размер на...

прочети още

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2021 г.за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2021 г.за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица

В брой 87 от дата 19.10.2021 г.на Държавен вестник Министерски съвет определи условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена...

прочети още

Агенцията по заетостта удължава процедура по мярка 60/40 до 31.12.2021

Агенцията по заетостта удължава процедура по мярка 60/40 до 31.12.2021

От 12.10.2021 г. Агенцията по заетостта открива нова процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средствата реда на ПМС 151/03.07.2020 г. (изм. и доп. с ПМС № 322 от 07.10.2021 г.) с приложени образци на документи, в която се посочват условията и изискванията към кандидатите за получаване на средства за запазване на заетостта след периода на...

прочети още

Нови правила за електронна търговия и деклариране на ДДС влизат в сила от 1 юли

Нови правила за електронна търговия и деклариране на ДДС влизат в сила от 1 юли

От 1 юли влизaт в cилa нoви ДДC пpaвилa в Eвpoпeйcкия cъюз, които улecнявaт изпълнението на cъщecтвувaщитe зaдължeния, свързани c ДДC и нaмaлявaт aдминиcтрaтивнaтa тeжecт нa прeдприятиятa, кoитo извършвaт трaнcгрaнични oнлaйн прoдaжби. Зa yлecнeниe в oнлaйн тъpгoвиятa е разработен електронен портал (електронна система за обслужване на едно гише – one-stop shop/OSS), в който...

прочети още

Отменени разпоредби в Закона за задълженията и договорите и Наредба № Н-18

Отменени разпоредби в Закона за задълженията и договорите и Наредба № Н-18

В бр.35от 27.04.2021г. на Държавен вестник  са обнародвани:   Решение № 4 от 20 април 2021 г. по конституционно дело № 1 от 2021 г. на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционна разпоредбата на § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите (ДВ, бр. 102 от 1.12.2020 г.). Решение №...

прочети още

До 1 февруари може да се променя вида на осигуряването

До 1 февруари може да се променя вида на осигуряването

До 1 февруари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от Национална агенция за приходите.  Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии на държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”. Самоосигуряващите...

прочети още

Здравната вноска за безработните става 26 лв. месечно

Здравната вноска за безработните става 26 лв. месечно

От 1 януари 2021 г. лицата, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 26,00 лева. Промяната е свързана с увеличението на...

прочети още

Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

От 27.11.2020 г. са променени критериите за отпускане на месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. Критерии за отпускане на месечната целева помощ: детето не посещава училище/детско заведение поради въведени ограничения във връзка с извънредното...

прочети още

Стартира приемът на документи по новата мярка „Запази ме”

Стартира приемът на документи по новата мярка „Запази ме”

Във връзка с прието постановление на Министерски съвет № 325 от 26.11.2020 г., от 30.11.2020 г. (понеделник) Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Запази ме”, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU. Целта на операцията е приоритетно да се предостави подкрепа за...

прочети още

Постановление № 325 за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители в икономически дейности с наложени временни ограничения

Постановление № 325 за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители в икономически дейности с наложени временни ограничения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 от 26 ноември 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка МИНИСТЕРСКИЯТ...

прочети още

Промени в Закона за извънредното положение

Промени в Закона за извънредното положение

В ДВ. бр. 98 от 17.11.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. Промените са свързани със следните разпоредби: чл. 6а – ал. 1 и 2 – изм. ал. 3-5 – нови: Чл. 6а. (Нов – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в...

прочети още

Решение на ВАС за отмяна на текстове в Наредба № Н-18

Решение на ВАС за отмяна на текстове в Наредба № Н-18

С Решение  № 14406 от 20.11.2020 г.  по адм. дело № 8705 от 2019 г. тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) – Второ отделение отмени редица текстове от Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които...

прочети още

Извънредните мерки в данъчното, счетоводното, трудовото и осигурителното законодателство

Извънредните мерки в данъчното, счетоводното, трудовото и осигурителното законодателство

В ДВ. бр. 28 от 24.03.2020 г. (извънреден) е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМИДВИП).   Законът въвежда специални мерки, които влизат в сила от 13.03.2020 г. (с изключение на отделни мерки с временен характер, които са в сила от деня на обнародването на...

прочети още

С 6 месеца се удължава срокът за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на СУПТО

С 6 месеца се удължава срокът за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на СУПТО

„Аргументите на бизнеса за удължаването на срока за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на специализираните софтуери за управление на продажбите са чути. Съобразявам се и с днешното разпореждане на министър-председателя, затова решението от работна среща е да отложим срока с 6 месеца, считано след 31 януари“ – това съобщи...

прочети още