Агенцията по заетостта удължава процедура по мярка 60/40 до 31.12.2021

Публикувано на 12.10.2021 | няма коментари

От 12.10.2021 г. Агенцията по заетостта открива нова процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средствата реда на ПМС 151/03.07.2020 г. (изм. и доп. с ПМС № 322 от 07.10.2021 г.) с приложени образци на документи, в която се посочват условията и изискванията към кандидатите за получаване на средства за запазване на заетостта след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и обявената с Решение № 325 извънредна епидемична обстановка и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

С измененията и допълненията на ПМС 151/03.07.2020 г., приети на 07.10.2021 г. от Министерския съвет с Постановление № 322, продължава и през периода август-декември 2021 г. предоставянето на подкрепа на предприятия, на които пандемията от коронавируса COVID-19 и свързаните с нея последствия оказа силно негативно влияние върху икономическото им състояние, а оттам и на възможностите им за запазване на заетостта на персонала в тях.

Подкрепа по ПМС 151/03.07.2020 г. (изм. и доп. с ПМС № 322 от 07.10.2021 г.) се предоставя в следните размери:

50 на сто от размера на осигурителния доход за м. юли 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител, при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по – малко от 30 на сто;

60 на сто от размера на осигурителния доход за юли 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител, при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по – малко от 40 на сто.“

Средствата за запазване на заетостта ще се предоставят за период до 5 месеца, считано от 1-ви август до 31-ви декември 2021 г.

За месец декември 2021 г. работодателите ще могат да кандидатстват след удължаване на срока на действие на раздел 3.10 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 след 31 декември 2021г.

Размерът на средствата за запазване на заетостта на всеки работник и служител по ал. 1 от Постановлението се изчислява, като осигурителният доход за м. юли 2021г. се раздели на броя на работните дни в месеца, за който се изплащат средствата, и се умножи по броя на работните дни, за които се изплащат. За работници и служители, които през м. юли 2021 г. не са осигурени по реда на чл.4, ал.1, т.1 от КСО (например наетите след 01.05.2021 г. при работодатели, кандидатстващи по реда на чл.1, ал.1, т. 5 от ПМС 151/2020) НОИ ще изплаща 50% или 60% от минималната работна заплата за страната.

Осигурителният доход за м. юли 2021 г. се определя, както следва:

1. за лицата, които имат отработени дни – среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за юли;

2. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за юли;

3. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – минималната месечна работна заплата за страната;

4. за лицата, които са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст – среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;

5. за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при този работодател – минималната месечна работна заплата за страната.

Средствата и по настоящия дизайн на ПМС 151/2020 г. (изм. и доп. с ПМС № 322 от 07.10.2021 г.) ще се изплащат месечно, като за тях ще се кандидатства за всеки изтекъл месец.

За да кандидатстват, работодателите следва да представят в Дирекция „Бюро по труда“ през месеца, следващ месеца, за който кандидатстват пакет документи, който включва:

– Заявление за кандидатстване за изплащане на средства за предходен месец с включени декларации и Декларация за държавни помощи – по образец;

– Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на средства за изтеклия месец, подписан от работодателя (задължително и в електронен формат по образец);

– Копие на Заповед/и за преустановяване на работа и/или въвеждане на непълно работно време, с включен/приложен списък на работниците и служителите (заверено копие), като такива документи не се изискват от работодатели, кандидатстващи само по чл.1, ал.1, т.5 от ПМС 151/2020 г. (изм. и доп. с ПМС № 322 от 07.10.2021 г.);

– Документи, удостоверяващи намаляване на средномесечните приходи от продажби през 2020 г. в сравнение с 2019г. (за работодатели учредени преди 1 декември 2019 г.);

– Документи, удостоверяващи намаляване на приходи от продажби, както следва:

а) за лицата, учредени преди 1 август 2019 г.:

– с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 г. (за лицата по чл. 1, ал. 2, т. 1);

– с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 г. (за лицата по чл. 1, ал. 2, т. 2);

б) за лицата учредени след 1 август 2019 г.:

– с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2020 г. (за лицата по чл. 1, ал. 2, т. 1);

– с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2020 г. (за лицата по чл. 1, ал. 2, т. 2);

– Заверено копие на годишната данъчна декларация за 2019 г. по ЗКПО или ЗДДФЛ – за лицата, учредени преди 1 януари 2020 г.;

– Декларация за минимални и държавни помощи, подписана от всички/всяко лица, които са овластени да представляват работодателя, в случай че го представляват заедно и са вписани в търговския регистър, регистър БУЛСТАТ или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или са определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване – по образец.

Работодател, който със свои заповеди е приложил паралелно или последователно различни форми за запазване на заетостта през 2020г., в списъка отразява всички работници и служители, с обособено последователно сортиране, съобразно основанието, на което се кандидатства за изплащане на средства.

Работодателите могат да кандидатстват за изплащане на средства чрез подаване на пакет документи за всеки отделен календарен месец от периода от 1 август до 31 декември 2021 г.

Пакетът документи за съответния месец се подава в посочения по-долу срок, т.е. до 31 октомври се кандидатства за получаване на средства за месец август и/или за месец септември, през ноември, но не по-късно от 30.11.2021 г. се кандидатства само за месец октомври, а до 10.12.2021 се кандидатства за месец ноември.

За месец декември 2021 г. работодателите ще могат да кандидатстват след удължаване на срока на действие на раздел 3.10 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 след 31 декември 2021г.

Препоръчваме на работодателите своевременно и внимателно да подготвят пакета документи за кандидатстване за получаване на средства за август, септември, октомври, ноември и декември, тъй като средствата и по настоящото ПМС средства ще се изплащат в размер, с който ще се ограничи предоставянето на общо финансиране ненадвишаващо 80% от осигурителния доход за м. юли 2021 г.

В настоящата рубрика са публикувани Процедура за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване и приложени към нея образци на документи и указания/инструкции за попълването им. Работодателите имат възможност да преценят и изберат кога и по какъв начин да подадат документи за кандидатстване по настоящото Постановление, в съответствие с публикуваната информация.

Документи от работодатели, кандидатстващи за изплащане на средства за съответния месец по реда на едно или повече основания, регламентирани в чл.1, ал.1, т.1, т.2, т.3, т. 4 и т.5, както и в чл. 3, ал.ал. 2, 3 или 4 от ПМС 151/2020г. (изм. и доп. с ПМС № 322 от 07.10.2021 г.), считано от 12.10.2021 г. се приемат във всички дирекции „Бюро по труда” в страната.

Съгласно чл. 5, ал.1 и Заповед № РД-11-00-2059/11.10.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта са определени крайни срокове за прием на документи за кандидатстване, както следва:

– за месеците август и септември 2021г. – до 31.10.2021 г.;

– за месец октомври 2021г. – до 30.11.2021 г.

– за месец ноември 2021 г. – до 10.12.2021 г.

Условия за изплащане на средства по реда на ПМС 151/2020 г. (изм. и доп. с ПМС № 322 от 07.10.2021 г.)

 1. По реда на ПМС 151/2020 г. (изм. и доп. с ПМС № 322 от 07.10.2021 г.) могат да се предоставят средства за запазване на заетостта след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. на работодатели, за техните работници и служители:
  1. работата на които е била преустановена през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. със заповед по чл. 120в от Кодекса на труда;
  2. които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 2 от КТ;
  3. които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са ползвали отпуск на основание чл. 173а от КТ;
  4. на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения по реда на чл. 130а от Кодекса на труда и чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта през периода от 13 март до 31 октомври 2020 г.;
 2. Средства по ПМС 151/2020 г. (изм. и доп. с ПМС № 322 от 07.10.2021 г.) могат да се предоставят за запазване на заетостта и на работници и служители, които са извън посочените в т. 1 и които са осигурени в сектор I – „Хотелиерство и ресторантьорство“ и икономическа дейност с код 49.39 “Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде,, от Класификацията на икономическите дейности (КИД–2008).

Работодателите могат да получат средствата, ако са декларирали и удостоверят със съответните документи:

 • намаляване на средномесечните приходи от продажби през 2020 г. в сравнение с 2019г. (за работодатели учредени преди 1 декември 2019 г.);
 • за учредените преди 1 август 2019 г.:

– с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 г. (за работодателите по чл. 1, ал. 2, т. 1);

– с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 г. (за работодателите по чл. 1, ал. 2, т. 2);

 • за учредените след 1 август 2019 г.:

– с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2020 г. (за работодателите по чл. 1, ал. 2, т. 1);

– с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2020 г.(за работодателите по чл. 1, ал. 2, т. 2);

 1. За изплащане на средства по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 от Постановлението могат да кандидатстват и създадени от общините определени организационно обособени структури – звена, общински дейности или специализирани звена, общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 от Закона за общинската собственост, финансирани като местна дейност, които отговарят на критериите по ал. 1, т. 1 и 2 – 7 от същото и са декларирали намаляване на приходите от съответната дейност, както следва:

а) за общински дейности, разкрити преди 1 август 2019 г.:

– с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 г. (за лицата по чл. 1, ал. 2, т. 1);

– с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 г. (за лицата по чл. 1, ал. 2, т. 2);

б) за общински дейности, разкрити след 1 август 2019 г.:

– с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2020 г.(за лицата по чл. 1, ал. 2, т. 1);

– с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2020 г. (за лицата по чл. 1, ал. 2, т. 2);

Работодателите по т. 1 и 3, получили средства за запазване на заетостта по реда на чл.1, ал.1 от Постановлението, изплащат на работниците и служителите трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за м. юли 2021 г., и внасят дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Работодателите по т. 2, изплащат на работниците и служителите, наети в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ и икономическа дейност с код 49.39 “Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде след 1 юни 2020 г., трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на минималния осигурителния доход за длъжността, и внасят дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Изисквания към работодателите за изплащане на средства по ПМС 151/2020 г. (изм. и доп. с ПМС № 322 от 07.10.2021 г.)

 1. За изплащане на средства могат да кандидатстват работодатели, които:
 • са местни физически и юридически лица или техни поделения, други организационно и икономически обособени образувания, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
 • нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 • не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили средства, за допълнителен период, равен на периода, за който са изплатени тези средства (за работодателите по т.1);
 • не прекратят трудови договори на свои работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат средства за запазване на заетостта;
 • нямат извършено нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за изплащане на средствата за запазване на заетостта, за което има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение.
 1. Не се изплащат средства за запазване на заетостта за работници и служители:
 • които НЕ са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 май 2021 г. съгласно чл.1, ал.1, т.1-4 от ПМС-то;
 • осигурени в секторите А – Селско, горско и рибно стопанство, К – Финансови и застрахователни дейности, О – Държавно управление, Р-Образование, (с изключение на икономически дейности с код 85.10 – частен сектор, и код 85.5 ), Q – Хуманно здравеопазване и социална работа (без икономически дейности с код 86.23, код 86.90 и код 88.91 – частен сектор), T –Дейности на домакинства като работодатели и U – Дейности на екстериториални организации и служби от Класификацията на икономическите дейности (КИД–2008);

– които през периода на изплащане на средствата ползват неплатен отпуск, отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-год. възраст;

– работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на чл. 71 от Закона за публичните финанси (държавно делегирани дейности).

– за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства и общият размер на средствата надвишава 80 на сто от осигурителния доход за м. юли 2021 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.

Коментарите са затворени.

Още в Новини, Препоръчани (9 от 382 )


От 1 юли влизaт в cилa нoви ДДC пpaвилa в Eвpoпeйcкия cъюз, които улecнявaт изпълнението на cъщecтвувaщитe зaдължeния, свързани c ДДC и нaмaлявaт aдминиcтрaтивнaтa тeжecт нa ...