За НОИ

Тук може да откриете образци на заявления и декларации -  приложения по Кодекса за социалното осигуряване, които се подават в Национален осигурителен институт (НОИ), във връзка с изплащане на обезщетения за временна нетрудоспособност, бременност и раждане, както и майчинство; Номенклатура на формуляри за регистрация; Номенклатура на документи за провеждане на осигуряването; Номенклатура на документи за изплащане на пенсии; Номенклатура на документи за изплащане на обезщетения за безработица; Номенклатура на документи за осигурителен архив на НОИ, както и други примерни образци, в т.ч.молба и заявление за издаване на персонален идентификационен код :

НОВ образец на болничен лист-В СИЛА ОТ 01.01.2015г.

 Образец на искане за възстановяване на платените лихви от майки, нарушили чл.53, ал.4 от КСО

Искането за възстановяване на лихвите се подава във всяко ТП на НОИ, в неговите филиали, офиси и в изнесените работни места. Искането се подава лично или чрез упълномощено лице в едногодишен срок от влизането в сила на този закон, т.е. до 5 август 2012 г. Сумата се възстановява в срок до два месеца от подаване на искането по посочена от лицето лична банкова сметка.

ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 51 КСО-прил.1 към чл.3, ал.3-В СИЛА ОТ 01.01.2015

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ заизплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание
чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни-прил.2 към чл.4

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ заизплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО-прил.3 към чл.5

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО-прил.4 към чл.5

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО-прил.5 към чл.6

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО-прил.6 към чл.7

ДЕКЛАРАЦИЯ за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО-прил.7 към чл.8

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО-прил.8 към чл.11, ал.1-В СИЛА ОТ 01.01.2015

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ по чл. 3 – 5 и 14 от наредбата-прил.9 към чл.11, ал.1- В СИЛА ОТ 01.01.2015г.

СПРАВКА за приети и върнати документи, представени с придружително писмо или заявление вх. №…/20.. г. в ТП на НОИ-прил.10 към чл.11, ал.8

ЗАЯВЛЕНИЕ за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и бременност и раждане за периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя-прил.11 към чл.12

ДЕКЛАРАЦИЯ за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване-прил.12 към чл.14, ал.1

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни-прил.13 към чл.4а

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни-прил.14

ДЕКЛАРАЦИЯ от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение-прил.15-В СИЛА ОТ 01.01.2015г.

Номенклатура на формуляри по регистрация:

ЗАЯВЛЕНИЕ за потвърждаване на осигурителни периоди, придобити по законодателството на бившата ГДР

обр.ОК-1. Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице и на съпруга/съпруг на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба

обр.ОК-2. Искане за издаване осигурителна книжка на лице, работещо без трудово правоотношение

обр.ОК-3. Искане за издаване осигурителна книжка на лице, наето по трудов договор от осигурител, който не е едноличен търговец или юридическо лице

обр.ОК-4. Искане за издаване осигурителна книжка на лице, участващо в международни мисии, работещо в международни органи и организации или изпратено на работа в чужбина от български посредник

Номенклатура на документи за провеждане на осигуряването:

обр.О-11. Декларация за трудова злополука (ДВ бр. 53/2006 г.)

обр.О-13. Протокол за резултатите от извършено разследване на трудова злополука

обр.О-14. Разпореждане на основание чл. 60, ал. 1 от КСО за приемане или неприемане на злополука за трудова

обр.О-15. Приемна карта за профилакториум, балнеосанаториум или рехабилитационен център

обр.О-18. Картон за получаване на бланки болнични листа

обр.О-19. Заповед за проучване на професионално заболяване

обр.О-20. Протокол за извършено проучване на професионална болест

обр.О-25. Удостоверение за издаден персонален идентификационен код на осигурено лице

Номенклатура на документи за отпускане и изплащане на пенсии:

обр.УП-1. Заявление за отпускане на пенсия(и) и добавка(и)

обр.УП-2. Удостоверение за осигурителен доход

обр.УП-3. Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж

обр.УП-4. Декларация за семейно и имотно състояние и за годишен доход на член от семейството

обр.УП-5. Декларация за семейни обстоятелства

обр.УП-7. Удостоверение за размер и вид на пенсии и добавки към тях

обр.УП-8. Удостоверение за доход от пенсия(и) и добавка(и)

обр.УП-12. Удостоверение по чл. 70 от НПОС

обр.УП-14. Удостоверение за осигурителен стаж на земеделски стопанин-кооператор

обр.УП-16. Удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж

Номенклатура на формуляри за отпускане на парични обезщетения за безработица:

обр.Б-1.  Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ)

обр.Б-1-1. Заявление за отпускане на парично обезщетение за дълготрайна безработица

обр.Б-2.  Декларация за обстоятелствата за отпускане на ПОБ

обр.Б-2-1. Декларация за обстоятелствата за отпускане на парично обезщетение за дълготрайна безработица

обр.Б-3.  Опис на документите за стаж

обр.Б-4-2.Справка-декларация за размера на осигурителния доход (за лица, чиито правоотношения са прекратени след 31.12.2004 г.)

обр.Б-4-3.Справка-декларация за размера на осигурителния доход (за лица, чиито правоотношения са прекратени след 31.12.2006 г.)

обр.Б-6. Декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на ПОБ

обр.Б-34. Удостоверение за изплатени обезщетения

обр.Б-35. Заявление за отпускане на ПОБ по чл. 233 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ)

обр.Б-36. Декларация за обстоятелствата за отпускане на обезщетение по чл. 233 от ЗОВСРБ.

Номенклатура на формуляри за осигурителен архив на НОИ:

Oбр. на заявление-декларация по чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване

Oбр. на заявление-декларация по чл. 22, ал. 2 и 3 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник

Oбр. на заявление по чл. 32 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник, за издаване на удостоверение за осигурителен стаж и доход

Oбр. УП-13. Удостоверение за трудов и осигурителен стаж

Oбр. УП-14. Удостоверение за осигурителен стаж на земеделски стопанин-кооператор

Oбр. УП-15. Удостоверение за осигурителен доход

Oбр. УП-17. Удостоверение, което се издава, за да послужи пред съдебните органи на Република България, относно лице, което нe фигурира в приета разплащателната документация на осигурител в НОИ

Oбр. УП-17а. Удостоверение, което се издава, за да послужи пред съдебните органи на Република България, относно разплащателната документация на осигурител, която не e приета в НОИ

Номенклатура на формуляри на различно основание:

обр.П-1. Заявление за превеждане пенсия на влог или смяна адреса на пенсионера

обр.П-2. Заявление за отпускане на социална пенсия за инвалидност

обр.П-3. Заявление за добавка по чл. 84 от КСО

обр.П-4. Заявление за отпускане на социална пенсия за старост

обр.П-5. Заявление за спиране на пенсия

обр.П-6. Заявление за прекратяване на пенсия

обр.П-7. Заявление за възобновяване / възстановяване на пенсия

обр.П-8. Заявление за зачитане на допълнително придобит осигурителен стаж

обр.П-9. Заявление за издаване на болничен лист за временна неработоспособност, настъпила в чужбина

обр.П-11. Молба за издаване на персонален идентификационен код

обр.П-12. Заявление за получаване на идентификационен код на осигурител (ИКО) от осигурителите