Разпределение на дивиденти

Публикувано на 25.02.2012 | няма коментари

Въпрос: ООД не е разпределяло дивиденти от предходни години. Може ли сега да се разпредели печалбата и как става по законов ред? Трябва ли да се  чака края на годината?

 

Отговор: Решение за разпределяне на печалбата се взима на Общо събрание на съдружниците, което се свиква от управителя най-малко веднъж годишно и се съставя протокол. Решението  за разпределение на неразпределената печалба може да бъде взето и при взимане на решение за приемането и публикуването на годишните финансови отчети. Кога, с каква честота и за какъв период  ще бъде разпределена печалбата между съдружниците, зависи единствено от тяхното решение.

Чл.46, ал.3 от ЗДДФЛ определя данъка върху облагаемите доходи от дивиденти в полза на местно или чуждестранно физическо лице от източник в България в размер на 5% от брутния размер

buying viagra

на начислените суми. Данъкът се удържа и внася от предприятието-платец на дохода в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца на начисляването/изплащането на дохода или от вземането на решение за разпределянето на дивидентите.

Данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на ТД на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода.

Предприятията-платци на доходи изготвят справка за по образец за изплатените доходи на физически лица през данъчната година, която се подава в срок до 30 април на годината, следваща годината на изплащането.

Тук е важно да се отбележи ограничението на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Съгласно Указанаие с изх.н.УК-3 от 04.04.2011г. на Министерство на финансите, изплащането на дивидент за сума, равна или надхвърляща 15000лв. следва да се извърши чрез банков превод или внасяне по платежна сметка. Но ако сумата от 15000лв. е разпределена три пъти в годината, съгласно три различни протокол-решения на съдружниците и в случай, че сумата на всяко едно от плащанията (предвидена в съответните решение на общото събрание) е под 15000лв., то всяко едно от плащанията на дивидент не би следвало да се разглежда като част от обща парична престация, тъй като всяко едно от плащанията се основава на отделно решение на общото събрание на съдружниците и

buy viagra in canada

съответно няма основание за ограничение за изплащането му в брой.

Коментирай

Още в Консултация (15 от 72 )


Въпрос: Смята ли се за доход парично дарение от баба на внук? Облага ли се с данък и подава ли се годишна данъчна декларация?   Отговор: ...