Промени в размера на осигурителните вноски от 01.01.2012г.

Публикувано на 20.12.2011 | няма коментари

procent1 Промени в размера на осигурителните вноски от 01.01.2012г.1. Размери и разпределение на осигурителните вноски за ДОО

1.1. Размери

1.1.1. За фонд „Пенсии”
Размерите на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” на ДОО за 2012 г. се запазват:

 •  за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:

- 17,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;
- 20,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд и за тези по чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 69а от Кодекса за социално осигуряване

online viagra

(КСО), както и за следователите по Закона за съдебната власт.

 •  за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:

- 12,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;
- 15,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд и за тези по чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 69а от КСО, както и за следователите по Закона за съдебната власт.

1.1.2. За фонд “Общо заболяване и майчинство”
Вноската за фонд “Общо заболяване и майчинство” за 2012 г. се запазва в размер 3,5 на сто;

1.1.3. За фонд “Безработица”
Вноската за фонд “Безработица” за 2012 г. се запазва в размер 1 на сто;

1.1.4. За фонд “Трудова злополука и професионална болест”
Осигурителната вноска е диференцирана в размер от 0,4 до 1,1 на сто по групи основни икономически дейности, съгласно Приложение № 2 към чл. 13 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2012 г., а за морските лица е в размер 1,1 на сто и не се определя съобразно основната икономическа дейност на осигурителя.

1.2. Разпределение

1.2.1. За фонд „Пенсии”
Разпределението на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” на ДОО за 2012 г. се запазва:

 •  за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:

- 17,8 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице;
- 7,9 на сто за сметка на осигуреното лице;
- 9,9 на сто за сметка на осигурителя за лицата, работещи при условията на ІІІ категория труд, а когато лицето работи при условията на І или ІІ категория труд, осигурителната вноска за сметка на осигурителя е в размер 12,9 на сто;

 •  за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:

- 12,8 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице;
- 5,7 на сто за сметка на осигуреното лице;
- 7,1 на сто за сметка на осигурителя за лицата, работещи при условията на ІІІ категория труд, а когато лицето работи при условията на І или ІІ категория труд, осигурителната вноска за сметка на осигурителя е в размер 10,1 на сто;
С § 6, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗБДОО за 2012 г. са допълнени чл. 6, ал. 3, т. 8 и т. 9 от КСО, вследствие на което в сила от 01.01.2012 г. лицата по чл. 69а от КСО са включени към осигурените, за които осигурителната вноска за сметка на работодателя е в размер на 12,9 на сто за родените преди 01.01.1960 г., съответно 10,1 на сто за родените след 31.12.1959 г. С допълнението изрично се въвежда разпределение на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” между осигурителите и осигурените по отношение на лицата по чл. 69а от КСО.
Промяната е във връзка с допълнението на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от КСО въз основа на което в сила от 01.09.2011 г. размерите на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” на ДОО за лицата по чл. 69а от КСО са определени по следния начин:

 •  20,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г.;
 •  15,8 на сто за родените след 31 декември 1959 г.

1.2.2. За фонд “Общо заболяване и майчинство” и фонд “Безработица”
Съотношението, в което се разпределят осигурителните вноски за фондовете “Общо заболяване и майчинство” и “Безработица” за 2012 г. се запазва (60:40).

 •  за фонд “Общо заболяване и майчинство”:

- 1,4 на сто за сметка на осигуреното лице;
- 2,1 на сто за сметка на осигурителя;
- 3,5 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице.

 •  за фонд “Безработица”:

- 0,4 на сто за сметка на осигуреното лице;
- 0,6 на сто за сметка на осигурителя.

1.2.3. За фонд “Трудова злополука и професионална болест”
Осигурителните вноски за фонда са за сметка на осигурителя (чл. 13 от ЗБДОО за 2012 г.).

1.2.4. Вноските за морските лица за фондовете на ДОО са изцяло за тяхна сметка:

1.2.4.1. За фонд „Пенсии”

 •  за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:

- 17,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;
- 20,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд.

 •  за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:

- 12,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;
- 15,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд.

1.2.4.2. За фонд “Общо заболяване и майчинство” и фонд “Безработица”

 •  за фонд “Общо заболяване и майчинство”:

- 3,5 на сто.

 • за фонд “Безработица”:

- 1 на сто.

1.2.4.3. За фонд “Трудова злополука и професионална болест”
- 1,1 на сто.

2. Размери и разпределение на осигурителните вноски за ДЗПО

На основание чл. 157, ал. 1 от КСО размерите на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване за 2012 г. са:

2.1. За Универсален пенсионен фонд – 5 на сто.
Разпределението на осигурителните вноски между осигурител и осигурен през 2012 г. се запазва:
- 2,2 на сто за сметка на осигуреното лице;
- 2,8 на сто за сметка на осигурителя.
Самоосигуряващите се лица и морските лица се осигуряват в универсален пенсионен фонд изцяло за своя сметка (чл. 157, ал. 5 от КСО).

2.2. За професионален пенсионен фонд:
- 12 на сто за лицата, работещи при условията на I категория труд;
- 7 на сто за лицата, работещи при условията на II категория труд.

На основание чл. 157, ал. 4 от КСО вноските за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на осигурителя, с изключение на вноските за морските лица, които са изцяло за тяхна сметка.

3. Размер и разпределение на осигурителните вноски за Учителски пенсионен фонд
Осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд за 2012 г. се запазва в размер 4,3 на сто и е изцяло за сметка на осигурителя (основание § 22, ал. 7 от ПЗР на КСО).
Осигурителните вноски за Учителски пенсионен фонд се внасят чрез банковите сметки на НАП за събиране на осигурителните вноски за ДОО (основание § 3, ал. 1 от ПЗР към ЗБДОО за 2012 г.).

4. Вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” („ГВРС”)
За 2012 г. не се внасят вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (чл. 16, ал. 1 от ЗБДОО за 2012 г.).

Коментирай

Още в Препоръчани (25 от 43 )
lihven kalkulator


buy narrative essayp>Лихвен калкулатор е най-новата електронна услуга generic cialis online на НАП, която дава възможност на клиентите й  да изчислят дължимите лихви по забавените данъци ...