Парламентът одобри данъка върху доходите от лихви на първо четене

Публикувано на 26.10.2012 | няма коментари

С промените в Закона за ДДС депутатите решиха да намалят от 15 на 7 процента ставката за хазартни игри, организирани онлайн

tax 164x164 Парламентът одобри данъка върху доходите от лихви на първо четене Парламентът одобри на първо четене 10-процентния данък върху доходите от лихви по депозитите от 1 януари догодина.

Това стана с промени в Закона за ДДС, предложени от кабинета, които ще доведат до изменения в редица данъчни закони. “За” гласуваха 86 депутати, “против” 29, а двама се въздържаха. За дебатите беше отделен почти целият пленарен ден.

Предвижда се доходите от лихви по влогове и депозити в търговски банки и клонове на чуждестранни банки в държава-член на ЕС или в друга, която е страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, да станат облагаеми от 1 януари 2013 г.

Доходът от лихви по влогове и депозити ще се счита за придобит към датата на начисляване на лихвата и ще се облага с окончателен данък в размер от 10 на сто.

Налогът ще се удържа и внася от търговските банки в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на лихвата.

С промени в Закона за ДДС депутатите решиха да намалят от 15 на 7 процента ставката за хазартни игри, организирани онлайн. Тя ще може да се прилага след постановяване на положително решение от ЕК за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи.

В същото време депутатите запазиха налога от 15 на сто върху лотарии, томболи, числовите лотарийни игри Бинго и Кено, тото, лото и игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета. За игрите в казино, за които се събира такса или комисионна за участие, данъкът върху хазартната дейност се предлага да е в размер 15 на сто върху събраните такси и комисионни.

Не се променя досегашният ред за погасяване на осигурителните вноски за задължително допълнително пенсионно осигуряване, като те ще се събират в отделна сметка с цел запазване правата на осигурените лица.

При здравноосигурителните вноски се дава възможност на хората да заявят кое от задълженията си погасяват с оглед запазване на правата им за ползване на здравни услуги. Предлага се намаляване на наказателните лихви

viagra online pharmacy

за непогасени в срок задължения за осигурителни вноски, като се уеднаквяват с тези за задълженията за данъци.

Занапред данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 хиляди лв., няма да внасят авансово корпоративен данък. От 300 000 лева до 3 000 000 лв. – тримесечни авансови вноски, а тези с приходи за предходната година над 3 000 000 лв. ще правят месечни авансови вноски. Предвижда се данъкът върху разходите от месечен да стане годишен и да се внася еднократно в срок до 31 март на следващата година.

Парламентът реши още данъкът върху приходите на бюджетните предприятия и върху дейността от

viagra online

опериране на кораби да стане годишен и да се внася еднократно в срок до 31 март на следващата година, а не ежемесечно, както е досега.

Изравняват се сроковете за внасяне на авансовия налог върху доходите от извънтрудови правоотношения, от наем и друга стопанска дейност, независимо от статута на платеца.

Коментирай

Още в Препоръчани (18 от 43 )
imagesCA4CD8N1


310 лв. минимална заплата догодина 310 лв. ще бъде минималната работна заплата догодина. Това предвижда бюджетната прогноза за периода от 2013 г. до 2015 г., подготвена ...