Относно ддс при продажба на дълготраен материален актив

Публикувано на 27.03.2012 | няма коментари

Въпрос: Здравейте,
моето питане е за следното нещо:
фирмата има товарен автомобил /амортизиран 100%/,  на който при покупката е ползван пълен данъчен кредит, сега искаме да го продадем  , като договорената цена е значително по -ниска от покупната и от там и ДДС е по-малко от ползваният данъчен кредит.
Питането  ми е как да се оформи фактурата за продажба на автомобила т.е. какво ДДС трябва да начислим?

Благодаря Ви предварително.

Отговор: Здравейте, редът за определяне на данъчната основа на доставките е определен в чл.26 и чл.27 от ЗДДС.  Предвид това, че в  запитването не се посочват факти,  които  водят  до прилагането на чл.27 от ЗДДС, който предвижда специален ред за определяне на данъчната основа, при определянето на последната следва да бъде приложена разпоредбата на чл.26 от ЗДДС, с която се регламентира общото правило за определяне на данъчна основа.
Данъчната основа е стойността върху, която се начислява или не се начислява данък в зависимост от това, дали доставката е облагаема или освободена. Безспорно конкретния случай се отнася, до облагаема доставка, поради което на основание чл.82, ал.1 във връзка с чл.12, ал.1 от ЗДДС за регистрираното лице – доставчик възниква задължение за начисляване на данък върху добавената стойност.
Съгласно чл.26, ал.2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Размерът на данъка се определя като данъчната основа се умножи по данъчната ставка ( чл.67, ал.1 от ЗДДС).
В посочения случай,  независимо от това, че данъчната основа при продажбата е по-ниска от данъчната основа при покупката, корекции на ползван данъчен кредит не се извършват, тъй като  продажбата на актива не е сред хипотезите посочени в разпоредбите на чл. 79, ал. 1 и ал. З от ЗДДС.

Коментирай

Още в Консултация (12 от 72 )


Въпрос: Здравейте, интересува ме дали Едноличен търговец, пререгистриран през 2011г., трябва да обявява годишни финансови cialis online отчети в Агенцията по вписванията за годините след 2007г. Регистриран ...