Определяне на приложимото законодателство

Публикувано на 12.03.2012 | няма коментари

Въпрос: Здравейте! Работя в държава от ЕС над 10 години-тук внасям социални и здравни осигуровки. Работя с безсрочен трудов договор. Смятам да стана съдружник в ООД с регистрация в България. Трябва ли да да внасям същите социални и здравни осигуровки и в България-вече като съдружник в новорегистрираното ООД?
Благодаря!

Отговор: Здравейте, основното правило при определяне на приложимото право е, че лицата са подчинени на законодателството на държавата–членка, на чиято територия полагат труда си . Лицата осъществяващи дейност като заети или като самостоятелно заети в една държава–членка са подчинени на законодателството на тази държава.

За целите на прилагането на Дял II от Регламент № 883/2004 „дейност като заето лице“ и „дейност като самостоятелно заето лице“ е всяка дейност или положение, което се приема за еквивалентно за целите на законодателството на държавата–членка, в която се осъществява такава дейност или съществува еквивалентно положение.

Следователно с оглед определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент № 883/2004, „дейност като заето лице“ и „дейност като самостоятелно заето лице“ се отнасят за дейности, разглеждани като такива за целите на законодателството на държавата–членка, на чиято територия са извършвани тези дейности.

Освен ако в Дял II от Регламент № 883/2004 не е предвидено друго, лицата, описани по-горе, са подчинени на законодателството на държавата–членка по пребиваване.

Критериите за установяване на пребиваването по смисъла на Регламент № 883/2004 са въведени в чл. 11 от Регламент № 987/2009. Според тази разпоредба пребиваването по смисъла на основния регламент се определя въз

generic viagra

основа центъра на интересите на лицето, като в зависимост от случая, могат да се вземат предвид следните критерии:
-продължителността и непрекъснатото пребиваване на територията на съответните държави–членки;
положението на лицето, включително:
-    естеството и специфичните характеристики на упражняваната дейност, по–специално мястото, където обичайно се упражнява тази дейност, постоянният характер на дейността и продължителността на всеки договор за заетост;
-    семейното положение и роднинските връзки на лицето;
-    упражняването на неплатена дейност;
-    когато става въпрос за студенти, източникът на техните доходи;
-    жилищното положение на лицето, по-специално доколко е постоянен характерът му;
-    държавата–членка, в която се счита, че лицето пребивава за целите на данъчното облагане.

Заетите лица, които работят на територията на две или повече държави–членки за няколко работодатели (предприятия), чието седалище или място на дейност се намира на територията на различни държави–членки са подчинени на законодателството на държавата–членка по пребиваване (основание чл. 13(1)(а) от Регламент № 883/2004).

За целите на законодателството, което е определено като приложимо лицата,

onlinee pharmacy no prescription

обичайно осъществяващи дейност като заети или самостоятелно заети на територията на две или повече държави–членки се разглеждат като упражняващи цялата си трудова дейност и получаващи всичките си доходи в държавата–членка, чието законодателство е определено като приложимо (основание чл. 13(5) от Регламент № 883/2004).

Приложимото законодателство се удостоверява чрез формуляр А 1, издаван от институцията, която е определена от компетентния орган (министър) на съответната държава–членка. С издаването на формуляра, компетентната институция на съответната държава–членка удостоверява, че законодателството на тази държава е приложимо спрямо съответното лице. Следователно, изхождайки от основния принцип за само едно приложимо законодателство, формулярът удостоверява, че лицето е освободено от прилагане на законодателство на съответните други държави–членки.  Удостоверение А1 е стандартен формуляр, абсолютно идентичен като структура, независимо от официалния език, на който се издава.

Регламент  № 987/2009 въвежда задължение за работодателя, или в зависимост от случая, заетото/самостоятелно заетото лице да уведомява институцията по приложимо право на съответната държава–членка.

Съгласно чл.13(3) от Регламент 883/2004  лице, обичайно осъществяващо дейност като заето и самостоятелно заето на територията на различни държави–членки е длъжно да уведоми институцията на държавата-членка по пребиваване.

Коментирай

Още в Консултация (14 от 72 )


Въпрос: ООД не е разпределяло дивиденти от предходни години. Може ли сега да се разпредели печалбата и как става по законов ред? Трябва ли да се  ...