Новини

Актуални новини

Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

От 27.11.2020 г. са променени критериите за отпускане на месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. Критерии за отпускане на месечната целева помощ: детето не посещава училище/детско заведение поради въведени ограничения във връзка с извънредното...

прочети още

Стартира приемът на документи по новата мярка „Запази ме”

Стартира приемът на документи по новата мярка „Запази ме”

Във връзка с прието постановление на Министерски съвет № 325 от 26.11.2020 г., от 30.11.2020 г. (понеделник) Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Запази ме”, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU. Целта на операцията е приоритетно да се предостави подкрепа за...

прочети още

Постановление № 325 за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители в икономически дейности с наложени временни ограничения

Постановление № 325 за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители в икономически дейности с наложени временни ограничения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 от 26 ноември 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка МИНИСТЕРСКИЯТ...

прочети още

Промени в Закона за извънредното положение

Промени в Закона за извънредното положение

В ДВ. бр. 98 от 17.11.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. Промените са свързани със следните разпоредби: чл. 6а – ал. 1 и 2 – изм. ал. 3-5 – нови: Чл. 6а. (Нов – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в...

прочети още

Решение на ВАС за отмяна на текстове в Наредба № Н-18

Решение на ВАС за отмяна на текстове в Наредба № Н-18

С Решение  № 14406 от 20.11.2020 г.  по адм. дело № 8705 от 2019 г. тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) – Второ отделение отмени редица текстове от Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които...

прочети още

Извънредните мерки в данъчното, счетоводното, трудовото и осигурителното законодателство

Извънредните мерки в данъчното, счетоводното, трудовото и осигурителното законодателство

В ДВ. бр. 28 от 24.03.2020 г. (извънреден) е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМИДВИП).   Законът въвежда специални мерки, които влизат в сила от 13.03.2020 г. (с изключение на отделни мерки с временен характер, които са в сила от деня на обнародването на...

прочети още

Възможни действия на работодателите при извънредни ситуации от гледна точка на българското трудово законодателство

Възможни действия на работодателите при извънредни ситуации от гледна точка на българското трудово законодателство

В контекста на разрастващата се пандемия от Коронавирус (COVID-19), светът, в това число и Европейският съюз, е изправен пред безпрецедентна по мащабите си криза, която засяга милиони хора и поражда необходимостта от предприемането на сериозни мерки за ограничаване на разпространението на вируса. Икономическите последици от създалата се...

прочети още

Задължителни осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица във връзка с мерките за органичаване на епидемията от Коронавирус (COVID-19)

Задължителни осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица във връзка с мерките за органичаване на епидемията от Коронавирус (COVID-19)

За овладяване на все по-усложняващата обстановка при разпространението на Коронавирус (COVID-19), на територията на Република България се прилагат противоепидемични мерки, част от които преустановяват функционирането на търговски дейности и обекти, сред тях, но не само: кафе сладкарници, барове, питейни заведения, увеселителни и игрални зали,...

прочети още

Финансовият министър предложи удължаване до 30 юни на срока на годишното счетоводно приключване

Финансовият министър предложи удължаване до 30 юни на срока на годишното счетоводно приключване

Вицепремиерът Томислав Дончев заедно с министрите – на финансите Владислав Горанов, на труда и социалната политика Деница Сачева, на икономиката Емил Караниколов, на правосъдието Данаил Кирилов и на транспорта Росен Желязков представиха мерки и мероприятия, които се вземат с оглед овладяването на темповете на разпространение на...

прочети още

Видео инструкция от НАП за подаване на предварително попълнената годишна данъчна декларация

Видео инструкция от НАП за подаване на предварително попълнената годишна данъчна декларация

Видео инструкция от НАП за подаване на предварително попълнената годишна данъчна декларация

прочети още

Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни в сайта на НАП

Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни в сайта на НАП

Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица ще бъдат достъпни в портала за е-услуги на Националната агенция за приходите на 10 март 2020 г. Всеки ползвател на персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис ще получи достъп до вече въведените данни за доходи от трудови правоотношения,...

прочети още

С 6 месеца се удължава срокът за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на СУПТО

С 6 месеца се удължава срокът за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на СУПТО

„Аргументите на бизнеса за удължаването на срока за влизане в сила на измененията в Наредба Н-18 по отношение на специализираните софтуери за управление на продажбите са чути. Съобразявам се и с днешното разпореждане на министър-председателя, затова решението от работна среща е да отложим срока с 6 месеца, считано след 31 януари“ – това съобщи...

прочети още

Отпада задължението служебни бележки да се прилагат към годишната данъчна декларация

Отпада задължението служебни бележки да се прилагат към годишната данъчна декларация

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2019 г.   Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2019 г. са въведени с § 32 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО), обнародван в ДВ,...

прочети още

Становище за прилагане на новите разпоредби за регистрация по ЗДДС

Становище за прилагане на новите разпоредби за регистрация по ЗДДС

ОТНОСНО: приложение на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 и 11 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.01.2020 г. по отношение на условието за последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано. В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. е обнародван Закон за...

прочети още

До края на месеца може да се променя вида на осигуряването

До края на месеца може да се променя вида на осигуряването

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от Национална агенция за приходите. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии на държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”. Самоосигуряващите се...

прочети още

Осигурителен календар 2020г.

Осигурителен календар 2020г.

Януари 2020 г. Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: до 25 януари (първият работен ден след 25 януари 2020 г. е 27 януари 2020 г.) за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни...

прочети още

Данъчен календар 2020г.

Данъчен календар 2020г.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 2020 г.   І. ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ   ЯНУАРИ ЯНУАРИ   До 10-ти януари:   ЗКПО 1.         Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни или оператори на друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или...

прочети още

НАП пусна приложението, което информира какви лични данни са разпространени

НАП пусна приложението, което информира какви лични данни са разпространени

Вече е достъпно приложението, чрез което всеки гражданин може да разбере какви негови лични данни са били неправомерно разпространени, вследствие на хакерската атака през юли. Електронната услугата е качена в специално разработен сайт,  чрез който НАП ще продължи да информира засегнатите лица. Справка можете да получите по следните начини...

прочети още

Данъчно – осигурителен календар за Септември, 2019

Данъчно – осигурителен календар за Септември, 2019

До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от...

прочети още

Данъчно-осигурителен календар за Септември, 2018г.

Данъчно-осигурителен календар за Септември, 2018г.

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на...

прочети още
Страница 1 от 1812345...1015...Последна »