Личен труд на управител на ЕООД

Публикувано на 17.09.2011 | Коментарите са изключени

Фактическа обстановка: Управител на ЕООД /специализирана медицинска практика/ получава ежемесечно възнаграждение за положен личен труд в собственото си дружество, на база на взето решение на едноличния собственик. Лицето упражнява лекарска дейност и не получава възнаграждение като управител. От началото на 2011 г. Управителят е подал декларация обр. ОКд – 5, за регистрация на самоосигуряващо се лице, тъй като дружеството е започнало дейност на 01.01.2011 г.

Въпрос: 1. Как би следвало да се попълни декларация образец № 1 и 6 при начислен осиг.доход на управител – самоосигуряващо се лице, упражняващ личен труд ежемесечно в размер на 550 лв., осигуровки за сметка на лицето 141,90/за самоосигуряващ се след 1960 г./, но внесени през дружеството и данък 40.81 лв. по чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ?

Въпрос: 2. Каква сума се посочва в клетка 34 на декларация обр.1 – „Нетно възнаграждение“ и тя ли се изплаща реално на лицето?

Въпрос: 3. При изплащане на доходът следва ли нач. данък по чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ да се приспадне от сумата нетното възнаграждение, която е равна на размера на осигурителния доход,?

Въпрос: 4. Съгласно т. 26, буква „и” към § 1 от ДР на ЗДДФЛ доходите на акционери притежващи над 5% от капитала от положен личен труд са приравнени на доходи от трудови правоотношения, следва ли хипотезата, че лицето може да използва служебен автомобил-собственост на дружеството , с който да извършва домашни и амбулатрони прегледи?

Въпрос: 5.Следва ли да се начисли алтернативен данък за гориво на лекия автомобил, използван по предназначение за извършане на дейността?

Отговор на въпрос 1: Здравейте, съгласно §1 т.26 буква “и” от ЗДДФЛ” трудови правоотношения са правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери”. Така, че попълването на декларация обр.1 не се различава от начина на попълване за лица, получаващи доходи от трудови правоотношения по чл.24 от ЗДДФЛ. Що се отнася до декларация обр.6-там вид плащане е с код 3, посочват се удържаните осигурителни вноски, а авансовия данък се поссочва в клетка 16-”Авансово удържан данък по чл.42 от ЗДДФЛ.

Отговор на въпрос 2: В тази клетка не се посочва сума. Да-нетното възнаграждение се изплаща редовно на лицето.

Отговор на въпрос 3: Сумата на данъка се приспада от сумата на брутното възнаграждение, равно на осигурителния доход.

Отговор на въпрос 4: Да.

Отговор на въпрос 5: Съгласно чл.204, т.3 от ЗКПО с данък върху разходите, а не с алтернативен данък, се облагат разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. Така,че във вашия случай-не.

zp8497586rq

Коментарите са затворени.

Още в Консултация (21 от 72 )


Въпрос: Здравейте, съдружник и управител съм в ООД и към момента се осигурявам като управител в дружеството с ДУК, може ли да премина на самоосигуряване като ...