Командироване на работници в Германия

Публикувано на 19.12.2011 | един коментар

Въпрос: Фирмата ни има сключен договор с немска компания за изграждане на няколко търговски обекта в Германия. Какъв е редът да командироваме наши работници там за строителната дейност.

Здравейте!

Съгласно:
1.Регламент (EО) № 883/2004 от 29 април  2004 г. за координацията  на системите за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети  лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността;
2.Регламент (ЕО)№ 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (EО) № 883/2004 от 29 април  2004 г. за координация на системите за социална сигурност;
3.Решение 181 на Административната комисия за социална сигурност на работници мигранти
4.Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,

държави – членки  на

viagra prices

Европейското икономическо пространство/ЕИП/ са Белгия, Франция,  Германия, Италия, Люксембург, Холандия, Дания, Ирландия, Обединено Кралство, Гърция, Португалия, Испания, Австрия, Финландия, Швеция, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, Словения, Унгария, Чехия, България, Румъния, Лихтенщайн, Исландия и Норвегия

Съгласно разпоредбите на Регламент (EО) № 883/2004 от 29 април  2004 г. за прилагане на системи за социална сигурност, наетите лице се подчиняват на осигурителното законодателство само на една държава-членка.

По принцип това е законодателството на държавата, в която наетото лице работи (държавата по месторабота), независимо в коя държава-членка  на ЕС/ЕИП живее или в коя се намира неговия работодател.

При командироване в друга държава-членка на ЕИП  при спазване на основното правило, извършването на работа (дори и за кратък период от време) на територията на друга държава – членка на ЕС/ЕИП , води до промяна на осигурителното законодателство, което се прилага спрямо наетото лице.

За избягване на тези нежелани ситуации, разпоредбите на Регламент (EО) № 883/2004 от 29 април  2004 г. предвиждат възможност при определени условия наетото лице да остане подчинено на законодателството на държавата – членка в която обичайно упражнява трудова заетост, а именно:

 •   Работата, която ще извършва в чужбина да не е за период по-голям  от 24 календарни месеца,
 •  Временното прекъсване на работата в чужбина не представлява прекъсване на командироването. Същият период на командироване ще продължи след прекъсването.
 • Непосредственно преди командироването/изпращането, наетото лице трябва да е било подчинено на  българското осигурително законодателство.
 •  Наетото лице да не се командирова/изпраща с цел да заеме мястото на друго лице, чийто срок на командироване е изтекъл;
 •  Да съществува пряка връзка между наетото лице и работодателя, който го командирова, т.е. всички права и задължения по трудовото правоотношение да се запазват за целия период на командироването.
 • Работата на наетото лице в приемащата държава да се извършва от името на командироващото го предприятие.

Ако лице е наето с оглед да бъде командировано/изпратено, то  задължително трябва да се поддържа пряка връзка между наетото лице и изпращащата компания за времето на командироване, а работодателят трябва обичайно да извършва значителна дейност в България.

За да се прецени дали работодателя обичайно извършва значителна дейност, се вземат предвид следните факти:

 • местонахождението на регистрирания офис, седалище и място на управление,
 • броя на административния персонал в България и в другата държава,
 • мястото, където се наемат лицата, които ще бъдат командировани и където се сключват повечето договори с клиенти,
 • законодателството, което важи за договорите, сключени между работодателя и неговите работници от една страна, и неговите клиенти от друга, както и
 • бизнес оборота.

Принадлежността към българското осигурително законодателство се потвърждава в „Удостоверение относно приложимото законодателство”- А1, което се издава от съответните компетентни Териториалните дирекции на НАП.

Данните, необходими на ТД на НАП за издаване на удостоверението са посочени във „Искане за издаване на удостоверение относно приложимото законодателство за наето лице”.

През периода на временната работа в чужбина, Националната агенция за приходите извършва проверки, за да установи дали са  все още са налице условията, при които наетото лице може да остане подчинено на българското осигурително законодателство

един коментар за“Командироване на работници в Германия”

 1. 1
  Стойка Желязкова написа:

  Имам фирма на 1 месец, в която работниците са трима и управителя, която извършва услуги/заваряване, рязане, шлосерска и монтажна работа/. Фирма в Германия иска да изпратя мои специалисти да работят/командировам/ там. Мога ли да им извадя А1, за работа в друга страна на ЕС. Трябва ли да имам някакво друго разрешително.За контакт:046 621 400;0877 466 281.
  Преварително Ви благодаря за отделеното време.
  Поздрав: Стойка Желязкова-Ямбол

Коментирай

Още в Консултация (20 от 72 )


Фактическа обстановка: Управител на ЕООД /специализирана медицинска практика/ получава ежемесечно възнаграждение за положен личен труд в собственото си дружество, на база на взето решение на едноличния ...