Информационен бюлетин относно възможностите за безвъзмездно финансиране по оперативните програми през септември-октомври 2016 г.

Публикувано на 23.09.2016 | няма коментари

Оперативна Програма и образование за интелигентен растеж

Схема/Процедура „ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА ДОСТЪП ДО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ФАЗА 1“

Допустими кандидати

 • Училища;
 • Висши училища;
 • Българската академия на науките;
 • Научни организации;
 • Организации с нестопанска цел;
 • Национално представителни организации на и за хора с увреждания.

Примерни допустими дейности:

Компонент 1-фокусира върху проблемите на лицата със специални образователни потребности (СОП).

Компонент 2- фокусира върху подкрепа за ученици и младежи от етническите малцинства, включително от семейства, търсещи или получили международна закрила, за достъп до висше образование.

 •   Осигуряване на условия за подпомагане на младежи с увреждания за кандидатстване и обучение във висши училища;
 •   Подкрепа за продължаване на образованието в гимназиалния етап на средното образование и във висши училища
 •   Насърчаване участието на родителите в образователния процес;
 •   Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност
 • Доброволчески дейности в уязвими групи.

Предстои да бъде отворена!
Помощта може да достига от 50 000 лева до 300 000 лева

Схема/процедура „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ – ФАЗА 1“

Допустими кандидати:

 •  Висши училища;
 •  БАН;
 •  Научни организации;
 •  Селскостопанската академия;
 •  Националните центрове по проблемите на общественото здраве.

Примерни допустими дейности:

 • Мобилност с цел провеждане на научни изследвания;
 •  Провеждане на информационни кампании, кръгли маси, демонстрационни дни,репортажи.
 •  Квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на науката;
 •  Подпомагане на организирането и провеждането на обучения
 •  Развитие на партньорски мрежи между български и чуждестранни учени, изследователи, докторанти, пост-докторанти, специализанти, млади учени и учители за провеждане на научни изследвания.

Краен срок за кандидатстване: 31 октомври 2016 г.
Помощта може да достига до 800 000 лева

Схема/Процедура
„ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА“

Допустими кандидати:

 •  висши училища
 •  училища
 •  детски градини

Примерни допустими дейности:

 • Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда чрез обучения;
 •  Осигуряване на условия и подкрепа за прилагане на педагогически иновации и ефективни съвременни подходи за работа в мултикултурна среда и публикуване на добрите резултати в сборник;
 • Актуализиране на учебните планове и програми във висшите училища, подготвящи педагогически специалисти с цел обучение за ефективна работа в мултикултурна образователна среда.

Предстои да бъде отворена!
Помощта може да достига от 50 000 лева до 100 000 лева

Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Схема/Процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“
Допустими кандидати:

 • микро, малки или средни предприятия

Примерни допустими дейности:

 •  Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност
 •  Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
 •  Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
 •  Извършване на енергиен одит;

Краен срок за кандидатстване: 28 октомври 2016 г.
Помощта може да достига от 50 000 лв до 1 500 000 лева.

Оперативна Програма “Региони в растеж”-2014-2020г.
Схема/Процедура „ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

Допустими кандидати:

 • Общини
 • МОН

Примерни допустими дейности:

 •  Строителство, реконструкция и ремонт на държавни и общински професионални училища от национално и регионално значение, включително прилежащото дворно пространство, както и прилежащите общежитията към тях, конструктивни обследвания на съответните сгради, подобряване на достъпа за хора с увреждания до образователните сгради като част от строително-монтажните работи, свързани с тях;
 •  Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване

Краен срок за кандидатстване – 30 септември 2016 г.
Помощта може да достига до 1 300 000 лв.

Оперативна Програма Развитие на човешки ресурси
Схема/Процедура „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”

Допустими кандидати:

 •  Общини
 •  Доставчици на социални услуги

Допустими партньори:

 •  Община или район на община
 •  Доставчик на социални услуги
 • Работодател
 •  Организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда;
 •  Обучителна институция и организация
 •  Център за информация и професионално ориентиране;
 •  Неправителствена организация.

Примерни допустими дейности:

 •  Професионално информиране и консултиране
 •  Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие за членовете на семейства с деца /включително с увреждания/;
 •  Обучение за професионална квалификация или по ключови компетентности;
 •  Осигуряване на заетост за 6 месеца за лица с увреждания/възрастни в риск и членове на семейства;
 •  Предоставяне на различни видове социални услуги;
 •  Обновяване на помещенията, в които ще се предоставят услугите и доставка на подходящо оборудване и обзавеждане;
 • Инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания и позитивната им роля в обществото;

Краен срок за кандидатстване – 31 октомври 2016 г.

Помощта може да достига от 80 000 лева до 391 166 лева.

Схема/Процедура „Развитие на социалното предприемачество“

Допустими кандидати:

 •  Социално предприятие;
 •  Работодател;
 •  Специализирано предприятие на хора с увреждания ;
 •  Кооперация на хора с увреждания ;
 •  Община
 •  Район на община;
 •  Доставчик на социални услуги;
 • НПО

Допустими партньори:

 •  Обучителни институции и организации;
 •  Общини и райони на общини;
 •  Доставчици на социални услуги;
 •  Неправителствени организации

Примерни допустими дейности:

 •  Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;
 •  Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
 •  Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия;
 •  Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица.
 •  Оборудване на новосъздадените работни места;
 •  Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;
 • Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Предстои да бъде отворена.
Помощта може да достига от 50 000 лева до 391 166 лева.

Програма за морско дело и рибарство
Схема/Процедура „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”

Допустими кандидати:

 •  Еднолични търговци, микро, малки и средни предприятия

Примерни допустими дейности:

 •  продуктивните инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
 •  диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
 •  модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
 • закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 •  инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;
 • инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 •  и др.

Краен срок за кандидатстване: 25 октомври 2016 г.
Помощта може да достига от 3 000 лева до 850 000 лева.

Програма за морско дело и рибарство
Схема/Процедура „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Допустими кандидати

 •  Еднолични търговци, микро, малки и средни предприятия

Примерни допустими дейности:
Инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, които:

 •  допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;
 •  подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;
 •  са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;
 •  са свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури съгласно членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 834/2007;
 •  водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи.

Краен срок за кандидатстване: 10 октомври 2016 г.
Помощта може да достига от 20 000 лева до 1 000 000 лева.

Национален иновационен Фонд
Схема/Процедура „„Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“

Допустими кандидати

 •  Предприятия

Примерни допустими дейности/разходи:

 •  Закупуване на ДМА и ДНА за целите на научноизследователска и развойна

дейност
Тематични области, в рамките на които трябва да попадат изготвените
научноизследователски и развойни проекти :

 • Мехатроника и чисти технологии;
 •  Информационни и комуникационни технологии и информатика;
 •  Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;
 •  Нови технологии в креативните и рекреативните технологии;

Краен срок за кандидатстване: 31 октомври 2016 г.
Помощта може да достига до 500 000 лв.

За повече информация и допълнителни разяснения може да се обърнете към нашия Експерт, програми и проекти:
Тел: (+359) 895 64 35 69;
(+359) 888 06 73 47
E-mail: office.berkut@gmail.com

 

Коментарите са затворени.

Още в Новини, Препоръчани (10 от 350 )
kalendar


СЕПТЕМВРИ До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга ...