Данъчно третиране на дарение между роднини по права линия

Публикувано на 22.01.2012 | няма коментари

Въпрос: Смята ли се за доход парично дарение от баба на внук? Облага ли се с данък и подава ли се годишна данъчна декларация?

 

Отговор: Съгласно чл. 2 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) обект на облагане по този закон са доходите на местните и чуждестранни физически лица.

Нормата на чл. 13, ал. 2 от ЗДДФЛ регламентира, че не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение. Следователно при получаване на сума по дарение не се формира

viagra buy

облагаем доход, не се облага с данък и не се декларира с годишна данъчна декларация.

На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) обект на облагане са имущества, придобити по дарение, както и недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

В изпълнение на чл. 44, ал. 6 от ЗМДТ не се облагат с данък имуществата, придобити

viagra for sale

по дарение между роднини по права линия и между съпрузи. Следователно и по реда на ЗМДТ не подлежи на облагане дарението на парична сума от роднини по права линия.

Коментирай

Още в Консултация (16 от 72 )


Въпрос: Здравейте, може ли  да работя по Договор за управление  и контрол и същевременно да имам сключен трудов договор за работа на 8 часа в ...