Данъчно – осигурителен календар за май, 2018г.

Публикувано на 01.05.2018 | няма коментари

Данъчно-осигурителен календар – 06.05.2018 – 12.05.2018

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна у слуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
10 май 2018
Данъчно-осигурителен календар – 13.05.2018 – 19.05.2018

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец април.
14 май 2018
Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец април.
14 май 2018
Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец април.
15 май 2018
Внасяне на месечните авансови вноски за май за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
15 май 2018
Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец април.
15 май 2018
Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищ ожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец април.
15 май 2018
Данъчно-осигурителен календар – 20.05.2018 – 26.05.2018

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец април 2018 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет.
20 май 2018
(Първият работен ден след 20 май 2018г. е 21 май 2018г.)
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат-декларации пристиган ия/изпращания за месец април 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
20 май 2018
(Първият работен ден след 20 май 2018г. е 21 май 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 10 от КСО (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от КТ), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец април 2018 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски*.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец април 2018 г.
25 май 2018
Внасяне на о сигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец април 2018 г., върху които се дължат осигурителни вноски.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец април 2018 г.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за април 2018 г.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 април 2018 г., отнасящи се за труд положен през месец март 2018 г.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лиц ата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец април възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец април 2018 г.
25 май 2018
Подаване на декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец април 2018 г. задължителни осигурителни вноски.
25 май 2018
Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец април 2018 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец април 2018 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец април 2018 г.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за лицата, които работят без трудови правоотноше ния за изплатените възнаграждения през месец април 2018 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за лицата, които през месец април 2018 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец април 2018 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотнош ения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец април 2018 г.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец април 2018 г.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец април 2018 г.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за морските лица за положения труд през месец април 2018 г.
25 май 2018
Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец април 2018 г.
25 май 2018
Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец април 2018 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
25 май 2018
Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 март 2018 г. и месец април 2018 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.
25 май 2018
Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец април 2018 г.
25 май 2018
Подаване на декларации образец № 1 от работодателите , осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди март 2018 г., които са начислени или изплатени през месец април 2018 г.
25 май 2018
Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец март 2018 г., които са начислени или изплатени след 25 април 2018 г.
25 май 2018
Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец април 2018 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО.
25 май 2018
Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец април 2018 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
25 май 2018
Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец април 2018 г.
25 май 2018
Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец април, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 май.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец април 2018 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец април 2018 г.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец април 2018 г.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец април 2018 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец април 2018 г. е изплатено обезщетение за оставане без работа.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец април 2018 г.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец април 2018 г.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец април 2017 г., отнасящи се за труд положен преди месец март 2018 г.
25 май 2018
Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец април за доходи от трудови правоотношения.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец април възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец април 2018 г.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени сле д 25 април 2018 г., отнасящи се за труд положен през месец март 2018 г.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец април 2018 г., отнасящи се за труд положен преди месец март 2018 г.
25 май 2018
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата в неплатен отпуск през месец април 2018 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
25 май 2018
Подаване на декларация образец № 7 от лицата, за които през месец април 2018 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
25 май 2018
Данъчно-осигурителен календар – 27.05.2018 – 02.06.2018

Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец май 2018 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.
31 май 2018
Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец май 2018 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.
31 май 2018
Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец май 2018 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.
31 май 2018
Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през април.
31 май 2018

Коментарите са затворени.

Още в Новини (5 от 327 )
tax


Данъчно-осигурителен календар - 08.04.2018 - 14.04.2018 Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна ...