Данъчно-осигурителен календар за април, 2018г.

Публикувано на 01.04.2018 | няма коментари

Данъчно-осигурителен календар – 08.04.2018 – 14.04.2018

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
10 април 2018
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец март 2018 г.
14 април 2018
(Първият работен ден след 14 април 2018г. е 16 април 2018г.)
Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) ил и доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец март.
14 април 2018
(Първият работен ден след 14 април 2018г. е 16 април 2018г.)
Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец март.
14 април 2018
(Първият работен ден след 14 април 2018г. е 16 април 2018г.)
Данъчно-осигурителен календар – 15.04.2018 – 21.04.2018

Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец март.
15 април 2018
(Първият работен ден след 15 април 2018г. е 16 април 2018г.)
Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец март.
15 април 2018
(Първият работен ден след 15 април 2018г. е 16 април 2018г.)
Издаване на служебните бележки по чл. 45, ал. 4 и 7 от ЗДДФЛ (образец № 3 и 4) за изплатени през предходната година доходи от друга стопанска дейност, от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, ако лицето не е поискало издаването им преди тази дата.
15 април 2018
(Първият работен ден след 15 април 2018г. е 16 април 2018г.)
Деклариране и внасяне на данъка за първо тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.
15 април 2018
(Първият работен ден след 15 април 2018г. е 16 април 2018г.)
Внасяне на тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за корпор ативния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
15 април 2018
(Първият работен ден след 15 април 2018г. е 16 април 2018г.)
Внасяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари, февруари, март и април по Закона за корпоративното подоходно облагане.
15 април 2018
(Първият работен ден след 15 април 2018г. е 16 април 2018г.)
Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец март.
15 април 2018
(Първият работен ден след 15 април 2018г. е 16 април 2018г.)
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец март 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
20 април 2018
Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по елект ронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.
20 април 2018
Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец март 2018 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет.
20 април 2018
Данъчно -осигурителен календар – 22.04.2018 – 28.04.2018

Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец февруари 2018 г., които са начислени или изплатени след 25 март 2018 г.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец март 2018 г.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за март 2018 г.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатичес ки служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец март 2018 г.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец март 2018 г.
25 април 2018
Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец март 2018 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец март 2018 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигури телни вноски за месец март 2018 г.
25 април 2018
Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец март 2018 г.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец март 2018 г., отнасящи се за труд положен преди месец февруари 2018 г.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец март 2018 г.
25 април 2018
Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец март 2018 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец март 2018 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец март 2018 г.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец март 2018 г., върху които се дължат осигурителни вноски.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец март 2018 г.
25 април 2018
Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец март за доходи от трудови правоотношения.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: ? за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец март 2017 г., отнасящи се за труд положен преди месец февруари 2018 г.
25 април 2018
Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди февруари 2018 г., които са начислени или изплатени през месец март 2018 г.
25 април 201 8
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: зза лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец март възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец март 2018 г.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 март 2017 г., отнасящи се за труд положен през месец февруари 2018 г.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възна граждение за труд, положен през месец март 2018 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски.
25 април 2018
Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец март 2018 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата в неплатен отпуск през месец март 2018 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец ма рт 2018 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец март 2018 г.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец март 2018 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец март 2018 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за морските лица за положения труд през месец март 2018 г.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец март 2018 г.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за с оциално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец март възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец март 2018 г.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 март 2018 г., отнасящи се за труд положен през месец февруари 2018 г.
25 април 2018
Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец март, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 април.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволне ние от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец март 2018 г.
25 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец март 2018 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
25 април 2018
Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец март 2018 г.
25 април 2018
Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец март 2018 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
25 април 2018
Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 февруари 2018 г. и месец март 2018 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.
25 април 2018
Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец март 2018 г.
25 април 2018
Подаване на декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец март 2018 г. задължителни осигурителни вноски.
25 април 2018
Подаване на декларация образец № 7 от лицата, за които през месец март 2018 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
25 април 2018
Данъчно-осигурителен календар – 29.04.2018 – 05.05. 2018

Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец април 2018 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.
30 април 2018
Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец април 2018 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.
30 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии”, фонд „Общо заболяване и майчинство“ (за тези, избрали да се осигуряват и за този фонд) и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд при определяне на окончателната осигурителна вноска за 2017 г.
30 април 2018
Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
30 април 2018
Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.
30 април 2018
Подаване на Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ от работодателите за доходи по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени през предходната година в полза на чуждестранни физически лица, местни на държава – членка на Европейския съюз.
30 април 2018
Предоставяне на информация по електронен път от пенсионноосигурителните дружества по глава девета, раздел ІІ от Кодекса за социално осигуряване за пенсиите, начислени и/или изплатени през предходната година в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз.
30 април 2018
Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец април 2018 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.
30 април 2018
Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а от ЗДДФЛ, удържан от предприятията и самоосигуряващите се лица за доходи, придобити от физическите лица през първото тримесечие на годината.
30 април 2018
Плащане на данъка върху превозните средства за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
30 април 2018
Внасяне на дължимите месечни авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април или дължимата тримесечна авансова вноска за първото тримесечие на годината от лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а.
30 април 2018
Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически л ица, придобити през м. март.
30 април 2018
Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второто тримесечие на текущата година.
30 април 2018
Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходното тримесечие.
30 април 2018
Внасяне на данъка върху разходите, дължим за предходната година от лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и от физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ.
30 април 2018
Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през предходната година и внасяне на дължимите по декларацията данъци (данък върху общата годишна данъчна основа; данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ и окончателен данък, дължим от местни физически лица за доходи от източници в чужбина).
30 април 2018
Предо ставяне на информация по електронен път от застрахователите по смисъла на Кодекса за застраховането за застрахователни обезщетения/премии, изплатени през предходната година в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз, при настъпило застрахователно събитие по договори за застраховки „Живот“, когато не попадат в друг обмен на информация между държавите – членки на Европейския съюз.
30 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, при определяне на окончателната осигурителна вноска за минали години в случаите, когато са декларирани доходи получени през 2017 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през минали години, образувана като разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната мин ала година.
30 април 2018
Деклариране и внасяне на дължимия авансово данък от физически лица, придобили доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество през първото тримесечие на годината, когато платецът на дохода не е задължен да удържа данъка.
30 април 2018
Подаване на декларация образец № 6 от самоосигуряващите се лица за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година.
30 април 2018
Подаване на декларация образец № 6 от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване за внесените за 2017 г. вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване.
30 април 2018
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за самоосигуряващите се лица за задължително здравно осигуряване при определяне на окончателната осигурителна вноска за 2017 г.
30 апр ил 2018
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за самоосигуряващите се лица за задължително здравно осигуряване при определяне на окончателната осигурителна вноска за минали години в случаите, когато са декларирани доходи получени през 2017 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през минали години, образувана като разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година.
30 април 2018
Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за първо тримесечие.
30 април 2018

Коментарите са затворени.

Още в Новини (20 от 341 )
Proekt za izmenenie na ZDDS


От тази година юридическите лица, които през 2017 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, не са длъжни да подават както годишен ...