Данъчен календар март – 2018

Публикувано на 01.03.2018 | няма коментари

Данъчно-осигурителен календар – 04.03.2018 – 10.03.2018

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
10 март 2018
(Първият работен ден след 10 март 2018г. е 12 март 2018г.)
Данъчно-осигурителен календар – 11.03.2018 – 17.03.2018

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец февруари.
14 март 2018
Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец февруари.
14 март 2018
Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец февруари.
15 март 2018
Данъчно-осигурителен календар – 18.03.2018 – 24.03.2018

Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации – пристигания/изпращания за месец февруари 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
20 март 2018
Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец февруари 2018 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.
20 март 2018

Подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през предходната година.
15 март 2018
Подаване на данни от производител/вносител на фискални устройства за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през месец февруари.
15 март 2018
Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец февруари.
15 март 2018
Данъчно-осигурителен календар – 25.03.2018 – 31.03.2018

Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец февруари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец февруари 2018 г.
25 март 2018
(Пъ рвият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец февруари за доходи от трудови правоотношения.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Подаване на декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец февруари 2018 г. задължителни осигурителни вноски.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец февруари 2018 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
25 март 2018
(Първият раб отен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец февруари 2018 г.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец февруари 2018 г.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за морските лица за положения труд през месец февруари 2018 г.

25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване:за лицата, които през месец фе вруари 2018 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски,, отнасящи се за месец февруари 2018 г.

25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец февруари 2018 г.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните в носки за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец февруари 2018 г.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец февруари 2018 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало от 1 февруари 2018 г.

25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Подаване на декларация образец № 1 от самоосигу ряващите се лица с данните за месец февруари 2018 г.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди януари 2018 г., които са начислени или изплатени през месец февруари 2018 г.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец януари 2018 г., които са начислени или изплатени след 25 февруари 2018 г.

25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Коде кса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец февруари 2018 г.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец февруари 2018 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец февруари 2018 г.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за февруари 2018 г.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец Февруари 2018 г., върху които се дължат осигурителни вноски.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюн опроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец Февруари 2018 г .
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец февруари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец февруари 2018 г.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 февруари 2018 г., отнасящи се за труд положен през месец януари 2018 г.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
< li>Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец февруари 2018 г., отнасящи се за труд положен преди месец януари 2018 г.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец февруари 2018 г.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец февруари 2018 г.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лиц а на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец февруари 2018 г.

25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец февруари 2018 г. е изплатено обезщетение за оставане без работа.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец февруари 2018 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец февруари 2018 г.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които пр ез месец февруари 2018 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец февруари 2018 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец февруари 2018 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.

25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец февруари 2018 г., отнасящи се за труд положен преди месец януари 2018 г.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец февруари 2018 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец февруари 2018 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец февруари 2018 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец Февруари 2018 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания, направени през месец февруари, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 март.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Подаване на декларация образец № 7 от лицата, за които през месец февруари 2018 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 януари 2018 г. и месец февруари 2018 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 февруари 2017 г., отнасящи се за труд положен през месец януари 2018 г.
25 март 2018
(Първият работен ден след 25 март 2018г. е 26 март 2018г.)
Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък за предходната година от бюджетните предприятия.
31 март 2018
(Първият работен ден след 31 март 2018г. е 2 април 2 018г.)
Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец март 2018 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.
31 март 2018
(Първият работен ден след 31 март 2018г. е 2 април 2018г.)
Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък за предходната година от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, които за дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби.
31 март 2018
(Първият работен ден след 31 март 2018г. е 2 април 2018г.)
Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта за предходната година от организаторите на хазартни игри.
31 март 2018
(Първият работен ден след 31 март 2018г. е 2 април 2018г.)
Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец март 2018 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.
31 март 2018
(Първият работен ден след 31 март 2018г. е 2 април 2018г.)
Внасяне на данъка върху разходите, дължим за предходната година
31 март 2018
(Първият работен ден след 31 март 2018г. е 2 април 2018г.)
Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. февруари.
31 март 2018
(Първият работен ден след 31 март 2018г. е 2 април 2018г.)
Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредни к, които от месец март 2018 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник

31 март 2018
(Първият работен ден след 31 март 2018г. е 2 април 2018г.)
Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за предходната година.
31 март 2018
(Първият работен ден след 31 март 2018г. е 2 април 2018г.)

Коментарите са затворени.

Още в Новини, Препоръчани (22 от 364 )
kalendar


До 1-ви февруари ЗДДС Подаване на заявление за регистрация на основание чл. 132, ал. 5 от ЗДДС, когато след датата на създаване на неперсонифицирано дружество, което ...